Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 6 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải Reading - Unit 6 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

A. READING

Part 1. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to answer or complete each of the following questions.

Đọc đoạn văn và chọn các đáp án A, B, C hoặc D để trả lời hoặc hoàn thành các câu hỏi dưới đây. 

It was a Sunday in October and Ngoc Mai was performing in her first competition. Some of the other gymnasts had performed frequently in competitions, but this did not worry Ngoc Mai. She was just content to do her best in this, her first competition.

Before the competition started, the girls chatted with each other. Some of them had come from different towns and were not used to being away from home. Ngoc Mai started talking to one of them and soon they were getting on well together. As soon as the competition started, there was no more time for talk. They each had to perform on three pieces of equipment as well as the floor. Ngoc Mai did well and made no serious mistakes.

Finally it was time for her performance on the high-and-low bars. She stood below them and waited. Then she looked at the judges, one of them nodded and she began. She jumped upwards, caught the high bar in both hands and did a neat circle. In all, she gave a very good performance and landed neatly and steadily on the floor at the end.

All the people watching clapped. It was clear that she had done well. Ngoc Mai glanced at the judges who were busy writing on their mark sheets. She thought she had done fairly well, but she didn’t think she had won. She went back to the bench to join the other gymnasts and sat down next to her new friend.

After a long wait, the results were announced, and Ngoc Mai was first. Victory for Ngoc Mai! She had gained more points than anyone else. Everyone cheered and clapped and her fellow gymnasts came up to congratulate her. She was delighted and very proud. The first thing she did was going up to her trainer and thanking her for all her help during her training.

1. What does the word “this” in the first paragraph refer to?

A. Ngoc Mai was performing in her first competition.

B. Ngoc Mai worried about her performance.

C. Some of the other gymnasts had performed frequently in competitions.

D. Ngoc Mai was content to do her best in her first competition.

2. What did each of the girls have to do in the competition?

A. They had to chat with each other.

B. They had to be away from home.

C. They had to talk and get on well together.

D. They had to perform on three pieces of equipment as well as the floor.

3. What piece of equipment did Ngoc Mai finally perform on?

A. the high-and-low bars

B. the high bar

C. the double bars

D. the rings

4. The word “judges” in the fourth paragraph means___________ .

people who watch performances

B. people who decide the winner in a competition

C. people who make legal decisions in a court

D. people who are the other gymnasts in a competition

5. How did Ngoc Mai feel after winning the competition?

A. She was stressful and serious.

B. She cheered and clapped.

C. She was delighted and very proud.

D. She was satisfied with the result and grateful to her trainer.

Hướng dẫn giải 

1.C          2. D           3. A           4. B             5. C 

Part 2. Read the passage and decide if the following statements are true (T) or false (F).

Đọc đoạn văn và xem câu nào đúng (T), câu nào sai (F)

Ruth Lawrence made history yesterday when she came a clear first out of the 530 candidates who sat the entrance exam for St. Hugh’s College, Oxford. The all-women’s college is likely to offer her a scholarship. Ruth sat three three-hour papers - Algebra and Geometry; Calculus, Probability

and Statistics; and Math, Pure and Applied. Ruth has never been to school. Her father, Harry Lawrence, a computer consultant, gave up his job when Ruth was five to educate her at home. Her mother, Sylvia, who also works in computers, is the family breadwinner. Besides Mathematics, Ruth also enjoyed English, History, Geography, Nature Study and other subjects. She began to read at four and started academic subjects at five. Because she does not go to school, Ruth has not mixed much with other children. She enjoys serious conversation with adults. She works harder than other children, and concentrates on what she enjoys, principally Mathematics. If she does well at the College, Ruth expects to take a further degree and eventually hopes to become a research professor in Mathematics - an ambition she may achieve while still in her teens.                                    

 

T

F

1. Yesterday Ruth Lawrence was first out of the 530 students who took the entrance exam for St. Hugh’s College, Oxford.

 

2. The College may give Ruth three scholarships.

 

 

3. Ruth’s father went to work for money, at the same time he taught her at home when she was five.

 

 

4. Ruth likes Math, English, History, Geography, Nature Study and others.

 

 

5. She learned to read and started academic subjects at the age of 5.

 

 

6. She dislikes talking with adults.

 

 

7. Her ambition is to become a research professor in Math.

 

 

Hướng dẫn giải 

2. F              3. F             4. T         5. F          6. F                 7. T

Dịch bài đọc

Ruth Lawrence đã làm nên lịch sử ngày hôm qua khi cô bé dẫn đầu 530 ứng cử viên  tham gia kỳ thi tuyển vào trường St. Hugh's College, Oxford. Trường cao đẳng phụ nữ có thể sẽ trao học bổng cho cô bé. Ruth 3 bài thi kéo dài 3 tiếng - đại số học và hình học: Tính toán, xác suất và thống kê; và Toán, Thuần toán và Ứng dụng. Ruth chưa bao giờ đến trường. Cha cô, Harry Lawrence, một chuyên gia tư vấn máy tính, đã bỏ việc của mình khi Ruth 5 tuổi để giáo dục cô ở nhà. Mẹ cô, Sylvia, cũng làm việc với máy tính, là người trụ cột gia đình. Ngoài toán học, Ruth còn được thiên hưởng theo tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Nghiên cứu Tự nhiên và các chủ đề khác. Cô bắt đầu đọc lúc 4 tuổi và bắt đầu các môn học vào lúc lên năm. Bởi vì cô ấy không đến trường, Ruth đã không  trộn với nhiều đứa trẻ khác. Cô thích trò chuyện nghiêm túc với người lớn. Cô bé làm việc chăm chỉ hơn những đứa trẻ khác, và tập trung vào những gì cô thích, chủ yếu là Toán học. Nếu cô ấy làm tốt tại trường Cao đẳng, Ruth hy vọng sẽ lấy thêm bằng và cuối cùng hy vọng trở thành một giáo sư nghiên cứu Toán học - một tham vọng mà cô ấy có thể đạt được trong khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên.  


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan