Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 6 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải Writing - Unit 6 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

D. WRITING

Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

Viết lại mỗi câu sau theo sao cho nghĩa không đổi. 

Example: Alice said that she was sorry she dropped the jug.

=> Alice apologised for dropping the jug.

1. The policeman said that the thief stole the bicycle.

The policeman accused _________________________________________ ..

2. The thief said that he didn’t take the bicycle.

The thief denied________________________________________ .

3. John said that he broke the smartphone.

John admitted_______________________________________________ .

4. Anna said that they should go for a picnic on Sunday.

Anna suggested_______________________________________________. 

5. David said that he usually wanted to be a rich man.

David usually dreamed___________________________________________ .

6. The manager told the visitors not to stay at the hotel near the airport.

The manager warned____________________________________________. 

Hướng dẫn giải 

1.    The policeman accused the thief of stealing the bicycle.

2.     The thief denied stealing / taking the bicycle.

3.    John admitted breaking the smartphone.

4.     Anna suggested going for a picnic on Sunday.

5.     David usually dreamed of being a rich man.

6.    The manager warned the visitors against staying at the hotel near the airport.

Exercise 2. You have just joined the English Speaking Competition at your school.

Write a letter to your pen friend to describe the competition, in which you state:

Bạn vừa tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở trường. Viết thư kể cho bạn qua thư của mình miêu tả về cuộc thi. Sử dụng các gợi ý sau.  

  • where and when the competition took place
  • who organised it
  • who participated in it
  • how the contest went on
  • who won the competition
  • you enjoyed it or not. Why/Why not

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan