Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 7 trang 55 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải Speaking - Unit 7 trang 55 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

C. SPEAKING

Exercise 1. The table below shows the population growth of the districts of Fantasia, Lowland, and Soupland from 1980 till 2005. Study the table and practise asking as many questions as possible.

Bảng dưới đây thể hiện tăng trưởng dân số của tỉnh Fantasia, Lowland và Soupland từ năm 1980 đến 2005. Nghiên cứu và thực hành hỏi nhiều câu hỏi nhất có thể. 

 

1980

1990

2000

2005

Fantasia

10,000

12,000

15,000

20,000

Lowland

13,000

13,200

13,400

13,600

Soupland

15,000

16,000

18,000

22,000

Example:

-  What was the population of the district of Fantasia in 1980? or

-  How many people were there in the district of Fantasia in 1980?

Exercise 2. Study the table again in Exercise 1 and practise speaking about the population growth of the districts of Fantasia, Lowland, and Soupland.

Nghiên cứu lại bảng ở bài 1 và thực hành nói về tăng trưởng dân số của các tình Fantasia, Lowland và Soupland.

Exercise 3. Match the definition in B to each of the words/phrases in A.

Nối các định nghĩa ở cốt B với 1 từ/ cụm từ ở cột A.

A

B

  1. A famine
  2. A rural area
  3. A plague
  4. The fertility rate
  5. The mortality rate
  6. Demography
  7. An urban area
  8. The maternal mortality rate
 A. is a town or city.

B. is the number of births per 1,000 women of child-bearing age per year.

C. is a time when there is not enough food for people to eat.

D. is a disease which spreads from one person to another, bringing death.

E. is a place where there are no towns or factories.

F. is the study of population growth and distribution.

G. is the number of deaths per 1,000 people per annum.

H. tells us the number of women dying because of childbirth per 1,000 live births.

Hướng dẫn giải 

1. .C            2. E                3. D               4. B

5. G             6. F                7. A               8. H

Exercise 4. Prepare ideas and talk on the topic: “ What would happen if the population of the world were over ten billion?"

Chuẩn bị ý tưởng và thực hành nói về chủ đề: " Điều gì sẽ diễn ra nếu dân số thế giới là hơn 10 tỉ người". 

Suggested ideas:

- famine                                              - not enough space to live

- poor                                                 - wars

- not enough food                                - social evils

- beggars                                            - run out of natural resources

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan