Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1.Complete the words with the letters sounding /est/, /ent/, or, /eit/.

Hoàn thành các từ có chữ cái có phát âm / est /, / ent /, hoặc, / eit /.

1. requ                 .               5. penetr               .

2. activ                 .               6. achievem           .

3. differ                 .               7. conqu                .

4. pres                 .                 8. tal                      .

Đáp án:

1. request               5. penetrate

2. activate               6. achievement

3. different              7. conquest

4. present                8. talent

2.Choose the odd one out, then read the rest of the words aloud.

Chọn ra một cái khác biệt, sau đó đọc to những từ còn lại

1. A.request B.arrest
C.honest D.invest
2. A.accurate B.accelerate
C.abbreviate D.activate
3. A.best B.conquest
C.chest D.dearest
4. A.development B.indent
C.astablishment D.employment
5. A.penetrate B.accommodate
C.apporoximate D.administrate
6. A.replacement B.measurement
C.comment D.government

Đáp án:

1C         2A            3D            4B          5C            6C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan