Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1.Complete the words with the letters sounding /est/, /ent/, or, /eit/.

Hoàn thành các từ có chữ cái có phát âm / est /, / ent /, hoặc, / eit /.

1. requ                 .               5. penetr               .

2. activ                 .               6. achievem           .

3. differ                 .               7. conqu                .

4. pres                 .                 8. tal                      .

Đáp án:

1. request               5. penetrate

2. activate               6. achievement

3. different              7. conquest

4. present                8. talent

2.Choose the odd one out, then read the rest of the words aloud.

Chọn ra một cái khác biệt, sau đó đọc to những từ còn lại

1. A.request B.arrest
C.honest D.invest
2. A.accurate B.accelerate
C.abbreviate D.activate
3. A.best B.conquest
C.chest D.dearest
4. A.development B.indent
C.astablishment D.employment
5. A.penetrate B.accommodate
C.apporoximate D.administrate
6. A.replacement B.measurement
C.comment D.government

Đáp án:

1C         2A            3D            4B          5C            6C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan