Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 23 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1 Write the words below in the correct column.

Viết những từ dưới đây vào đúng cột.

brother      crash          trash         critical

traffic         create        brown         brainstorm

treat          crane     breadwinner     tradition

breakfast     tree           ice-cream

/tr/

/kr/

/br/

 

 

 

Đáp án:

/tr/

/kr/

/br/

 treat

trash

tradition

tree

traffic

 crash

critical

creat

ice-cream

crane

brother

brainstorm

breakfast

brown

breadwinner

2   Write /tr/, /kr/ and /br/ above the word that has the corresponding consonant cluster sound. Then, practise reading the sentences.

Viết / tr /, / kr / và / br / phía trên từ chứa âm thanh có cụm phụ âm tương ứng. Sau đó, thực hành đọc các câu.

1.       He has bread and ice-cream for breakfast.

2.        My brother plans to travel by train but he has some trouble getting the ticket.

3.        He went so crazy that he couldn't control himself and crashed Into a truck.

4.        Mr Brown is a very bright and creative person.

5.        Treat others the way you want to be treated.

Đáp án:

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan