Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 12 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 12 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1    Write complete sentences using the words / phrases given in their correct forms. You can add some more necessary words, but you have to use all the words given.

Viết câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các từ / cụm từ được đưa ra trong các mẫu chính xác của chúng. Bạn có thể thêm một số từ cần thiết hơn, nhưng bạn phải sử dụng tất cả các từ đã cho.

1. modem society / men / women / roles / similar.

2. father / take care /family / provide / necessities / guide / children.

3. mother / look after / children / supervise / household tasks.

4. son / assist / household activities / such as / simple home repairs / take care / younger brother / sister.

5. daughter / help / mother / household chores / grocery shopping / cooking / house / tidy.

Đáp án:

1. In modern society, men's and women's roles (the roles of men and women) are similar.

2. The father takes care of the family by providing all the necessities and guiding the children.

3. The mother looks after the children and supervises household tasks.

4. The son assists in household activities such as doing simple home repairs and taking care of younger brothers and sisters.

5. The daughter helps the mother with household chores such as grocery shopping, cooking, and keeping the house tidy.

2. Complete the sentences about yourself and your family.

Hoàn thành các câu về bản thân và gia đình bạn.

1. Of all household chores, I dislike doing________ most, because  ________.

2. The chore I enjoy doing is _______ because _______.

3. Among h is household tasks, my brother prefers  _______ to _______ because _______.

4.  My father also shares in housework. His main responsibilities are ________.

5.   My mother is the manager of the household. She _________.       

3. Write a paragraph about doing housework in your family, using the cues given below.

Viết một đoạn văn về việc nhà trong gia đình của bạn, sử dụng các tín hiệu dưới đây.

• How many and who the people are in the family

• What roles the father and mother perform

• What responsibilities each family member takes

• What attitude to doing household tasks each family member has

• The general atmosphere of the family

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan