Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hướng dẫn giải bài tập unit 1 tiếng Anh 12 phần Reading

A. READING

Part 1. Read the passage and circle the best answer A, B, C, or D.

[ Đọc bài và khoanh tròn A, B, C, D]

Andrea - There are six of us in our family, my parents, the twins, my elder brother. Ted and me. Ted is a good ten years older than me and the twins – they are girls - are two years younger than me. We had a good childhood out in the countryside. My parents were always busy with the farm so we didn’t get the help

with school work and things like that that children get today. But my parents were very loving, especially my father. I regret not helping more around the farm because now I realise that it must have been very hard for my parents, especially as my grandparents lived so far away.

Bob - Both my parents were in the theatre and they had made quite a name for themselves on the stage. As a child I remember our house being constantly full of famous people, laughing and talking. My two sisters and I would be brought down by chit nanny to kiss our parents goodnight and then we would be packed off to the nursery. That’s as much as we ever really saw of them at that time. And I never saw my grandparents as they had died before I was bom. It’s better now, but it has left a mark on all of us - we ring each other now and again, but that’s about all. I think my father understands this, but I am not sure my mother does.

Camillia - I left home when I was sixteen to live with my grandparents in Sydney - My parents had a farm in the outback and I needed to go to college. It was quite difficult for me to leave my four younger brothers and sisters behind as we were quite a tight-knit group, even though the age gap was fairly wide - as you can imagine there was no one else to play with out in the middle of nowhere! When I got fed up I’d give them a ring, and my dad would always put me right – a tower of strength he was. My grandparents were great too- helped me with my homework, took me on trips, things like that. I’ll never forget that.

David - I am always telling my kids - your family is always there for you, whatever happens. You might think we don’t understand you and all that rubbish, but no one else will look after you the way the family will. Family is important to me. When I was young, I didn’t have much of family life. We four kids were quite close in ages so that helped enormously, but we didn’t see much of our parents. In fact, we saw more of granny and grandpa as they lived with us, but they were a bit strict. We all got on and we knew that our parents cared for us. But there wasn’t much in the way of trips, treats, things that nowadays people take for granted.

1. What is the best title for the passage?

A.Childhood            B. Parents               

C. Family               D. Grandparents

2. What does the phrase “they had made quite a name for themselves” in the second paragraph mean?

A. They had changed their names for better ones.

B. They had become famous and respected.

C. They had become infamous and hated.

D. They had been looked down on by other people.

3. What does the word “this” in paragraph 2 refer to?

A. the reason why the children only phone their parents but do not visit them

B. the reason why the children didn’t see much of their parents in their childhood

C. the reason why there was a mark on all the children of the family

D. the reason why it is better now than before

4. What does the phrase “tight-knit group” in paragraph 3 mean?

A. people who are always fighting each other

B. people who are closely bound in love or friendship

C. people who often do the knitting together

D. people who have the same hobby of knitting

5. Which of the following is NOT true about David’s family?

A. The gap in the ages of the children is small.

B. The children saw more of their grandparents than of their parents.

C. Their parents often took them out on holiday trips.

D. They got on well with each other in the family.

6. Who lived in an extended family?

A. Andrea          B. Bob             C. Camillia          D. David

7. Whose family has the most children?

A. Andrea’s family

B. Bob’s family

C. Camillia’s family

D. David’s family

8. Which of the following did Andrea, Bob, Camillia and David have in common in their childhood?

A. They lived with their grandparents.

B. Their parents were famous.

C. Their parents took good care of them.

D. They didn’t see much of their parents.

Hướng dẫn giải 

1. A             2. B                3. A               4. B                 

5. C            6. D                 7.C               8. D

Dịch bài đọc:

Andrea- Có 6 thành viên trong gia đình của chúng tôi, bố mẹ, cặp song sinh, anh trai – Ted và tôi. Ted là người anh tốt lơn hơn tôi 10 tuổi và cặp song sinh – 2 em gái - nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi có thời thơ ấu hạnh phúc ngoài vùng nông thôn. Bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc ở trang trại vì vậy chúng tôi không được giúp đỡ trong việc học tập và những thứ tương tự như vậy cái mà trẻ em ngày nay có được. Nhưng bố mẹ rất thương yêu chúng tôi, đặc biệt là bố. Tôi rất tiếc đã không giúp đỡ được nhiều công việc ở trang trại vì bây giờ tôi mới nhận ra rằng công việc rất vất vả với bố mẹ, đặc biệt khi ông bà tôi sống quá xa.

Bob - Cả bố mẹ đều ở nhà hát và họ khá nổi tiếng trên sân khấu. Khi còn bé tôi nhớ nhà tôi thường xuyên đầy những người nổi tiếng, cười đùa và trò chuyện. Hai chị của tôi và tôi được bảo mẫu đưa xuống và sau đó chúng tôi được đưa đến nhà trẻ. Lúc đó chúng tôi không thường xuyên gặp bố mẹ. Và tôi chưa bao giờ gặp ông bà vì họ đã mất trước khi tôi chào đời. Bây giờ tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn in đậm trong ký ức của chúng tôi – bây giờ chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại cho nhau, nhưng đó là tất cả. Tôi nghĩ bố tôi hiểu điều này, nhưng tôi không chắc mẹ tôi hiểu.

Camillia – Tôi đã rời khỏi nhà khi tôi 16 tuổi để sống với ông bà ở Sydney. Ông bà tôi có 1 trang trại ở vùng hẻo lánh và tôi cần học đại học. Khá khó khăn cho tôi khi để lại 4 em trai và em gái phía sau vì chúng tôi khá thân thiết không thể tách rời, mặc dù khoảng cách tuổi tác khá lớn – như bạn có thể tưởng tượng không còn ai khác để chơi cùng ở bất cứ nơi đâu! Khi tôi buồn chán và gọi điện thoại cho các em, và bố luôn an ủi tôi – bó là một chỗ dựa vững chắc. Ông bà tôi cũng rất tuyệt vời – giúp tôi làm bài tập về nhà, dẫn tôi đi chơi và hơn thế nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.

David – Tôi luôn nói với những đứa em của mình – gia đình của em luôn bên cạnh các em , cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Bạn có thể nghĩ rằng chúng không hiểu bạn và tất cả chỉ là rác rưởi, nhưng không ai khác sẽ chăm sóc bạn như gia đình. Gia đình quan trọng đối với tôi. Khi tôi còn bé, tôi đã không có nhiều thời gian bên gia đình. Chúng tôi bốn đứa trẻ tuổi tác khá gần nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều, nhưng chúng tôi không gặp bố mẹ nhiều. Thật ra, chúng tôi gặp ông bà nhiều hơn vơ chúng tôi sống với ông bà, nhưng ông bà hơi nghiêm khắc một chút. Tất cả chúng tôi đều hòa đồng và chúng tôi biết rằng ông bà quan tâm đến chúng tôi. Nhưng chúng tôi không đi du lịch nhiều, không tiếp xúc nhiều những thứ mà ngày nay mọi người cho là hiển nhiên.

Part 2. Circle A, B, C, or D that best completes the following passage.

[ Khoanh tròn A, B, C hoặc D để hoàn thành tốt nhất bài đọc sau]

Two years ago I went to a language school in England and stayed with a host family. At the time I was (1)           at English and couldn’t understand them very well, but I could see they were more than a little mad. They got angry with me when I arrived because I didn’t take my shoes (2)             .They were really proud of their house and afraid of (3)             even a bit of dirt on their carpet. But my first big problem was in the bedroom. I am allergic to cats and there, sitting on the bed, which was (4)            in cat hair, was the ugliest animal you have ever seen. “He always sleeps here,” they said. “You’ll soon get (5)             to him.” I explained that I wasn’t very fond of animals but they didn’t seem to be the least bit (6)               in what I said. The next day, I went to the accommodation office at school and said :hat it was essential to change family.

1. A.good                            B. hopeless        

C. quite good                      D. excellent

2. A. off                               B. on

C. up                                   D. down

3. A. making                        B. getting

C. doing                               D. painting

4. A. piled                            B. deep

C. covered                           D. full

5. A. known                         B. acquainted

C. used                                D. along

6. A. keen                            B. interested

C. attentive                           D. impressed

Answer

1. B            2. A           3. B            4. C          5. C         6. B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan