Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 16 trang 119 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 16 unit 11 phần Writing

D. WRITING

Exercise 1. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.

[ Hoàn thành những câu sau đây theo cách vẫn cùng nghĩa với câu đã cho trước đó]

Example: His assistant signs the letters when the manager is out.

Whenever the manager is out, his assistant signs the letters.

1. The children will want to bathe when they see the river.

As soon as____________________ .

2. If John goes to school, he’ll have to behave better.

When John____________________

3. When you have finished your work, she won’t be there to meet you.

By the time___________________.

4. If you want the calculator, I’ll lend it to you.

Whenever you__________________

5. If Tom hasn’t finished his homework, Mrs. Brown won’t let him watch TV.

Mrs. Brown_____________ until___________ .

Answer

1. As soon as the children see the river, they will want to bathe.

2. When John goes to school, he will have to behave better.

3. By the time you have finished your work, she won’t be there to meet you.

4. Whenever you want the calculator, I’ll lend it to you.

5. Mrs. Brown won’t let Tom watch TV until he has finished his homework.

Exercise 2. Based on the information in Table 1 and Table 2 (C. SPEAKING), write a passage about the ASEAN-milestones.

[ Dựa vào thông tin trong bảng 1 và bảng 2 ( C. SPEAKING) viết một đoạn văn về các sự kiện quan trọng của ASEAN]  

Date

Event

Place (where the event occurred)

S Aug. 1967

ASEAN was founded by five original member countries (namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand).

Bangkok, Thailand

27 Nov. 1971

ASEAN foreign ministers of five member countries issued the Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration.

Kuala Lumpur, Malaysia

24 Feb. 1976

First ASEAN Summit was held.

Bali, Indonesia

4 Aug. 1977

Second ASEAN Summit was held to commemorate 10th anniversary of ASEAN5 s foundation.

Kuala Lumpur, Malaysia

7 Jan. 19S4

Brunei was formally admitted to ASEAN.

 

15 Dec. 1937

Third ASEAN Summit was held.

Manila, the Philippines

23 Oct. 1991

International Conference on Cambodia was convened.

Paris, France

23 Jan. 1992

Fourth ASEAN Summit was organized ASEAN leaders initiated ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Singapore

29 Jul. 1995

Vietnam joined ASEAN.

 

Your writing may start with:

ASEAN was founded on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand by the five original member countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand.

Answer

ASEAN was founded on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand by the five original member countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. On 27 November 1971, ASEAN foreign ministers of five member countries issued the Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration in Kuala Lumpur, Malaysia. The First ASEAN Summit was held in Bali, Indonesia on 24 February 1976. On August 1977, the Second ASEAN Summit was held in Kuala Lumpur, Malaysia to commemorate the 10th anniversary of ASEAN’s foundation. Brunei was formally admitted on 7 January 1984. On 15 December 1987, the Third ASEAN Summit was held in Manila, the Philippines. And the International Conference on Cambodia was convened in Paris, France on 23 October 1991. On 28 January 1992, the Fourth ASEAN Summit was organized in Singapore. At this meeting, the ASEAN leaders initiated the ASEAN Free Trade Area (AFTA). On 29 July 1995, Vietnam formally joined ASEAN.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan