Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 9 trang 58 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9 - Reading

READING

Read the passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.

Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

  1. Scattered through the seas of the world are billions of tons of small plants and animals called plankton. Most of these plants and animals are too small for the human eye to see. They drift about lazily with the currents, providing a basic food for many larger animals.
  2. Plankton has been described as the equivalent of the grasses that grow on land. However, plankton is richer in food value than the land grasses. One scientist has estimated that while grasses of the world produce about 49 billion tons of valuable carbohydrates each year, the sea’s plankton generates more than twice as much.
  3. Despite its enormous food potential, little effort was made until recently to farm plankton as we farm grasses on land. Now, marine scientists have begun to study this possibility to look for different means of feeding an expanding world population.
  4. One type of plankton that seems to have great harvest possibilities is a tiny shrimp-like creature called krill. Growing to two or three inches long, krill provide the major food for the giant blue whale, the largest animal ever to inhabit the Earth. Krill swim about just below the surface in huge schools mainly in the cold Antarctic. Because of their pink colour, they often appear as a solid reddish mass when viewed from a ship or the air. Krill are very high in food value. A pound of krill contains about 460 calories. If the krill can feed such huge creatures as whales, many scientists reason, they must be certainly a new food source for humans.

 

Dịch:

1. Rải rác thông qua các đại dương trên thế giới là hàng tỷ tấn thưc vật nhỏ và động vật được gọi là sinh vật phù du. Hầu hết các loài thực vật và động vật quá nhỏ để con người có thể nhìn thấy. Chúng trôi dạt chậm rãi theo dòng nước, cung cấp một loại thực phẩm cơ bản cho nhiều loài động vật lớn hơn. 
2. Sinh vật phù du được mô tả giống như các loại cỏ mọc trên đất. Tuy nhiên, sinh vật phù du phong phú hơn về giá trị thực phẩm so với cỏ trên đất. Một nhà khoa học đã ước tính rằng trong khi cỏ trên thế giới sản xuất khoảng 49 tỷ tấn carbohydrate có giá trị mỗi năm, sinh vật phù du của biển tạo ra nhiều hơn gấp đôi.
3. Mặc dù tiềm năng thực phẩm khổng lồ của nó, ít nỗ lực đã được thực hiện cho đến khi gần đây có những sinh vật phù du được trồng như chúng ta trồng cỏ trên đất liền. Bây giờ, các nhà hải dương học đã bắt đầu nghiên cứu khả năng này để tìm kiếm nguồn thức ăn khác nhau khi dân số thế giới ngày càng lớn.
4. Một loại sinh vật phù du mà dường như có khả năng thu hoạch tuyệt vời là một sinh vật giống tôm nhỏ xíu gọi là nhuyễn thể. Lớn lên dài hai hoặc ba inch, nhuyễn thể cung cấp lương thực chính cho cá voi xanh khổng lồ, con vật lớn nhất từng sống trên Trái Đất. Nhuyễn thể bơi ngay dưới bề mặt nước theo từng đàn rất lớn chủ yếu ở Nam Cực lạnh. Bởi vì màu hồng của chúng, chúng thường xuất hiện như một khối màu đỏ rắn khi nhìn từ một con tàu hoặc trên không. Nhuyễn thể rất cao về giá trị thực phẩm. Một pound nhuyễn thể chứa khoảng 460 calo. Nếu loài nhuyễn thể có thể cung cấp thức ăn cho các sinh vật khổng lồ như cá voi, nhiều nhà khoa học suy luận rằng, chúng phải chắc chắn là một nguồn thức ăn mới cho con người.

 

1. Which of the following statements best describes the organisation of the passage?

A. The author presents the advantages and disadvantages of plankton as a food source.`

B. The author quotes public opinion to support the argument for farming plankton.

C. The author classifies the different food sources according to the amount of carbohydrate.

D. The author makes a general statement about plankton as a food source and then moves to a specific example.

2. According to the passage, why is plankton considered to be more valuable than land grasses?

A. It is easier to cultivate.

B. It produces more carbohydrates.

C. It does not require soil.

D. It is more delicious.

3. What is mentioned as one distinguishing feature of krill?

A. They are the smallest marine animals.

B. They are pink in color.

C. They are similar in size to lobsters.

D. They have grass-like bodies.

4. The author mentions all of the following as reasons why plankton could be considered a human food source EXCEPT that it is____________ .

A. high in food value

B. in abundant supply in the oceans

C. an appropriate food for other animals

D. free of chemicals and pollutants

5. Where in the passage does the author first compare plankton to land grasses?

A. Paragraph 1

B. Paragraph 2

C. Paragraph 3

D. Paragraph 4

 

Đáp án:

1.D           2. B             3. B            4. D             5. B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan