Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 5 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 5 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 56. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions trang 56 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.)

1. Is pho popular in your neighborhood?

(Phở có phổ biến ở khu vực của bạn không?)

2. When can we have pho?

(Chúng ta ăn phở vào lúc nào?)

3. What are the main ingredients of pho?

(Nguyên liệu chính của phở là gì?)

Lời giải: 

1. Yes, it is. 

(Có.)

2. We have it in the morning.

(Chúng ta ăn phở vào buổi sáng.)

3. The main ingredients of pho are noodles and beef or chicken,…

(Nguyên liệu chính của phở là bánh phở và thịt bò hoặc gà,…)

2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings trang 56 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc blog của Phong. Nối các từ được gạch chân trong văn bản với nghĩa của chúng.)

1. snack

a. cooking something slowly, often in water

2. taste

b. the flavour of something

3. broth

c. soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water

4. stewing

d. a small meal, usually eaten in a hurry

5. boneless

e. without bones.

Pho is a special kind of traditional Vietnamese dish. Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken. It is one of the most common dishes you will find in Viet Nam. People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snackPho has a very special taste. The rice noodles are made from the best kind of rice. There are two main kinds of phopho bo (beef noodle soup) and pho ga (chicken noodle soup). The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot. The meat (beef and chicken) served with pho is boneless and cut into thin slices ... It's really delicious! Tell me about a popular dish in your area!

Posted by Phong on Feb 22 at 5.30 p.m. 

Lời giải:

       1-d            

     2-b

      3-b

       4-a

     5-e

 

Hướng dẫn dịch:

Phở là một loại đồ ăn truyền thống đặc biệt ở Việt Nam. Nguyên liệu chính của món này đó chính là bún, thịt bò hoặc thịt gà. Nó là một trong những món phổ biến nhất mà bạn có tìm thấy ở Việt Nam. Mọi người ăn phở tất cả thời gian trong ngày, thậm chí là món ăn khuya. Phở có mùi vị rất đặc biệt. Sợi phở làm bằng gạo, được làm từ những loại gạo tốt nhất. Nước hầm thịt cho phở bò được thực hiện bằng cách hầm xương bò trong một nồi lớn với một thời gian dài. Nước thịt cho một loại phở khác, phở gà được thực hiện từ xương gà hầm. Thịt gà ăn kèm với phở gà là thịt gà không xương, và được cắt thành những miếng mỏng... nó rất ngon! Hãy nói cho chúng tôi nghe về món ăn yêu thích ở nơi bạn sống nhé!

3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C trang 56 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại blog của Phong và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. The text is mainly about _______.

A. pho, a popular dish in Viet Nam

B. popular dishes in Viet Nam

C. different ways to cook pho

2. Pho is made mainly with _______.

A. rice noodles and beef or chicken

B. rice, pork, and vegetables

C. fish, shrimp, and noodles

3. We enjoy pho ________.

A. only for breakfast 

B. for lunch and dinner

C. at any time of the day

4. To make noodles for pho, we use __________.

A. a variety of sticky rice

B. the best kind of rice

C. eggs and rice flour

5. The broth for pho is made by ________.

A. slowly cooking beef or chicken bones

B. cooking beef or chicken with fish sauce

C. boiling potatoes and chicken bones for a long time 

Lời giải:

         1-A       

      2-A

      3-C

         4-B

      5-A

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nội dung chủ yếu của bài nói về phở - một món ăn truyền thống của Việt Nam

2. Phở được làm chủ yếu bởi bún, thịt bò hoặc thịt gà

3. Chúng ta ăn Phở vào bất kì thời điểm nào trong ngày

4. Để làm phở, chúng ta sử dụng loại gạo tốt nhất

5. Nước dùng của phở được làm bằng cách hầm xương bò hoặc gà

Speaking 

4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it trang 56 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ghi chú về một loại đồ ăn hoặc thức uống phổ biến trong khu vực của bạn. Hãy nghĩ về các thành phần chính của nó, tần suất và thời điểm bạn dùng nó.)

Food or drink

Ingredients

How often and when

 

 

   
Lời giải:

Food or drink

Ingredients

How often and when 

Sticky rice

Long-grain sticky rice

On special occasion or breakfast

5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to talk about a popular food and drink in your area trang 56 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo nhóm 3 hoặc 4. Lần lượt nói về đồ ăn và thức uống phổ biến trong khu vực của bạn.)

Lời giải:

The popular food in my area is sticky rice. Its main ingredient is sticky rice. We usually have it for breakfast or on some special occasions.

Hướng dẫn dịch:

Thức ăn phổ biến ở khu vực của tớ là xôi. Thành phần chính của nó là gạo nếp. Chúng tôi thường dùng nó vào bữa sáng hoặc trong một số dịp đặc biệt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan