Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 9 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 9 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 97, 98. 4. Match the questions and answers about a festival someone joined

Reading

1. Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival? trang 97 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ sự kiện nào diễn ra tại lễ hội Ngày Song sinh?)

Now quickly read the email below and check your answers.

Bây giờ hãy đọc nhanh email bên dưới và kiểm tra câu trả lời của bạn.

New Message

From: mark@usmail.com

To: nick@ukmail.com

Subject: Amazing Twins Day Festival!

Hi Nick,

My family and I arrived in Twinsburg, Ohio two days ago. People here hold the Twins Day Festival every year. It happens on the first weekend in August. It's the largest gathering for twins in the world. Thousands of twins come from different countries.

Yesterday morning my twin sister and I joined the Double Take Parade, a parade of twins. We wore uniforms and walked together. Then we saw a Talent Show. It featured singing, dancing, comedy, and other things. I loved the performance by the twins from Korea the most.

This morning we ran in the Fun Run. We didn't win but had a lot of fun. This afternoon we took photos with twins from other countries. This is one of the most exciting festivals I've been to.

I'm getting sleepy, so bye for now.

Best,

Mark

Lời giải: 

Answer: I think the event Double Take Parade happened at the Twins Day Festival.

(Trả lời: Tôi nghĩ sự kiện Double Take Parade diễn ra tại Lễ hội Ngày sinh đôi.)

Hướng dẫn dịch

Xin chào Nick,

Mình và gia đình đã đến Twinsburg, Ohio hai ngày trước. Người dân ở đây tổ chức Lễ hội Ngày Song Sinh hàng năm. Nó diễn ra vào ngày cuối tuần đầu tiên của tháng Tám. Đó là dịp tụ họp lớn nhất dành cho các cặp song sinh trên thế giới. Hàng nghìn cặp song sinh đến từ các quốc gia khác nhau.

Sáng hôm qua, mình và chị gái sinh đôi của mình đã tham gia Double Take Parade, một cuộc diễu hành của các cặp song sinh. Chúng mình mặc đồng phục và cùng nhau đi diễu hành. Sau đó, chúng mình đã xem một chương trình tài năng. Nó nổi bật với các màn trình diễn ca hát, khiêu vũ, hài kịch và những thứ khác. Mình thích màn trình diễn của cặp song sinh đến từ Hàn Quốc nhất.

Sáng nay chúng mình đã chạy trong cuộc thi "Fun Run". Tuy chúng mình không thắng nhưng rất vui. Chiều nay chúng mình đã chụp ảnh với các cặp song sinh đến từ các quốc gia khác. Đây là một trong những lễ hội thú vị nhất mà mình từng tham gia.

Mình đang buồn ngủ quá, tạm biệt bạn nhé.

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn,

Mark

2. Match each word from the email in 1 with its meaning trang 98 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ghép từng từ trong email trong bài tập 1 với nghĩa của nó.)

1. gathering

a. two children born to the same mother at the same time

2. featured

b. meeting

3. twins

c. the act of entertaining other people by singing, dancing, and playing music, etc.

4. performance

d. showed something as the most important part

Lời giải:

   1. b    

   2. d

    3. a

    4. c

Hướng dẫn dịch:

1. tụ tập = gặp nhau

2. đặc sắc, đặc trưng = cho thấy một cái gì đó là phần quan trọng nhất

3. sinh đôi = 2 đứa trẻ được sinh cùng mẹ và cùng lúc

4. màn trình diễn = hành động giải trí cho người khác bằng cách ca hát, nhảy múa và chơi nhạc ...

3. Read the email again. Complete each sentence with no more than TWO words trang 98 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại email. Hoàn thành mỗi câu với không quá HAI từ.)

1. People hold the festival in Twinsburg on the _______ every August.

2. There are twins from many _______.

3. In the Double Take Parade, twins in uniforms _______.

4. Mark enjoyed the _______ by the Korean twins the most.

5. Mark and his twin sister ran in the _______.

6. In his opinion, the festival was very _______.

Lời giải:

1. first weekend

2. (different) countries

3. walked together

4. performance

5. Fun Run

6. exciting

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người tổ chức lễ hội ở Twinsburg vào cuối tuần đầu tiên mỗi tháng 8.

2. Có những cặp song sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

3. Trong Double Take Parade, các cặp song sinh mặc đồng phục đã đi cùng nhau.

4. Mark thích màn trình diễn của cặp song sinh Hàn Quốc nhất.

5. Mark và chị gái song sinh của cậu ấy đã chạy trong Fun Run.

6. Theo ý kiến của cậu ấy, lễ hội rất náo nhiệt.

Speaking

4. Match the questions and answers about a festival someone joined trang 98 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ghép các câu hỏi và câu trả lời về lễ hội mà một người nào đó đã tham gia.)

1. What festival did you join?

2. Where and when did you join it?

3. Why do people celebrate it?

4. What did you do there?

5. Did you like the festival? Why or why not? 

a. Yes, very much because there was a lot to do. 

b. I joined the festival in Phu Yen last March. 

c. I watched people play drums, sing traditional songs, and dance. I also played traditional games with the children there. 

d. I joined Hoi Mua Festival.

e. They celebrate it to thank the Rice God and pray for a better new crop. 

Lời giải:

1 - d

2 - b

3 - e

4 - c

5 - a

1. What festival did you join?

 (Bạn đã tham gia lễ hội nào?)

- I joined Hoi Mua Festival. 

(Mình đã tham gia Hội Mùa.)

2. Where and when did you join it? 

(Bạn đã tham gia ở đâu và khi nào?)

- I joined the festival in Phu Yen last March.

 (Mình tham gia lễ hội ở Phú Yên vào tháng Ba vừa rồi.)

3. Why do people celebrate it?

 (Tại sao mọi người tổ chức nó?)

- They celebrate it to thank the Rice God and pray for a better new crop.

 (Họ tổ chức lễ hội để tạ ơn Thần Lúa và cầu mong một vụ mùa mới bội thu.)

4. What did you do there? 

(Bạn đã làm gì ở đó?)

- I watched people play drums, sing traditional songs, and dance. I also played traditional games with the children there. 

(Mình đã xem mọi người chơi trống, hát các bài hát truyền thống và nhảy múa. Mình cũng chơi các trò chơi truyền thống với những đứa trẻ ở đó.)

5. Did you like the festival? Why or why not? 

(Bạn có thích lễ hội đó không? Tại sao có hoặc tại sao không?)

-  Yes, very much because there was a lot to do. 

(Có chứ, mình rất thích vì có rất nhiều hoạt động để tham gia.)

5. Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined trang 98 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về một lễ hội mà bạn và bạn của bạn đã tham gia, sử dụng các câu hỏi trong bài tập 4 như một gợi ý. Kể cho cả lớp nghe về lễ hội mà bạn cùng nhóm của bạn đã tham gia.)

Lời giải: 

- What festival did you join?

- I joined Mid-Autumn Festival.

- Where and when did you join it?

- I joined the festival in the middle of the eighth lunar month in my hometown.

- Why do people celebrate it?

- It’s a chance for people to gather.

- What did you do there?

- I watched lion dances and ate moon cakes.

- Did you like the festival? Why or why not?

- Yes, I liked the festival much because it was funny and meaningful.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn đã tham gia lễ hội nào?

- Tôi đã tham gia Tết Trung thu.

- Bạn đã tham gia nó ở đâu và khi nào?

- Tôi tham gia lễ hội vào giữa tháng tám âm lịch ở quê tôi.

- Tại sao người ta ăn mừng nó?

- Đó là cơ hội để mọi người tụ tập.

- Bạn đã làm gì ở đó?

- Tôi đã xem múa lân và ăn bánh trung thu.

- Bạn có thích lễ hội không? Tại sao hoặc tại sao không?

- Có, tôi rất thích lễ hội vì nó rất vui và ý nghĩa.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan