Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 37 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 37 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Nghiên cứu ngôn ngữ trong danh sách sau đây và quyết định các mục chính thức và không chính thức trong danh sách này và viết chúng vào cột tương ứng

1. I would be available to start the job as soon as the summer starts.

2. I look forward to hearing from you.

3. Write soon.

4. I'd be OK at this job because....

5. I have got a good deal of experience in helping the handicapped.

6. I would have difficulty dealing with illiterate children.

7. Yours faithfully.

8. Yours,

9. I feeel i would be suitable for  this job because .....

10. I can start the job any time, no problem.

11. I am writing about the advertisement on the school notice board.

12. Believe me; I'd make a great volunteer teacher for your arganisation.

13. I get on well with kids.

14. I want more details about your job ad.

 

Informal items                                         Formal items

Đáp án:

Informal items: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14

Formal items: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11

2 Use the given words to make sentences for an application letter. You have to add some words when neccessary.

 Sử dụng các từ đã cho để tạo ra các câu cho một lá đơn. Bạn phải thêm một số từ khi cần thiết.

     Dear Sir or madam,

1. I/writing/apply for/job/volunteer kitchen helper/ Peace Village Centre.

2. I/have/experience/working/best/ local restaurant.

3. I/reliable/friendly/hard-working.

4. I/can/send/you/reference/from/manager/the restaurant.

5. I/look forward/hearing/you.

    Yours faithfully/

   Nguyen Trung Nghia

Đáp án

1. l am writing to apply for a job as a volunteer kitchen helper in your Peace Village Centre.

2. I have experience of working in the best local restaurant.

3. I am reliable, friendly, and hard-working.

4. I can send you a reference from the manager of the restaurant.

5. I look forward to hearing from you.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan