Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 2 Unit 9 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 1 Unit 9 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 95. 1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb

Grammar

Yes / No questions

1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb trang 95 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Điền vào mỗi chỗ trống với một trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu phù hợp.)

1. _______ they hold the festival in Ha Noi every year?

2. _______ he visit Hoi An last year?

3. _______ they performing folk dances?

4. A: _______ you make banh chung?

    B: Yes, I can.

5. _______ your brother usually come back home at Tet?

Lời giải:
 
 

    1. Do

   2. Did

  3. Are

       4. Can

    5. Does

Hướng dẫn dịch:

1. Họ có tổ chức lễ hội ở Hà Nội hàng năm không?

2. Anh ấy có đến thăm Hội An vào năm ngoái không?

3. Họ có đang biểu diễn các điệu múa dân gian không?

4. A: Bạn có thể làm bánh chưng không? - B: Vâng, tôi có thể.

5. Anh trai bạn có thường về quê vào dịp Tết không

 2. Change the sentences into Yes / No questions trang 95 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Thay đổi các câu thành dạng câu hỏi "Yes / No".)

1. My mother can make a costume for me.

2. She will bake a birthday cake for him.

3. The dragon dances are interesting.

4. The Rio Carnival takes place every year in Brazil.

5. They saw a fireworks display on New Year's Eve.

Lời giải:

1. Can your mother make a costume for you?

2. Will she bake a birthday cake for him?

3. Are the dragon dances interesting?

4. Does The Rio Carnival take place every year in Brazil?

5. Did they see a fireworks display on New Year’s Eve?

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Mẹ tôi có thể may một bộ trang phục cho tôi.

2. Cô ấy sẽ nướng bánh sinh nhật cho anh ấy.

3. Những điệu múa rồng thật thú vị.

4. Lễ hội Rio Carnival diễn ra hàng năm ở Brazil.

5. Họ đã xem một màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

B. Câu hỏi

1. Mẹ bạn có thể may trang phục cho bạn không?

2. Cô ấy sẽ nướng bánh sinh nhật cho anh ấy chứ?

3. Những điệu múa rồng có thú vị không?

4. Lễ hội hóa trang Rio có diễn ra hàng năm ở Brazil không?

5. Họ có nhìn thấy một màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa không?

3. Match the questions in column A with their answers in column B trang 95 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.)

A

B

1. Will you help me take a photo?

a. Yes, he is.

2. Is he painting Easter eggs?

b. No, I'm not.

3. Do they eat candy apples on Halloween?

c. Yes, I will.

4. Are you excited about your holiday?

d. No, she can’t.

5. Can she perform Dutch folk dances?

e. Yes, they do.

Lời giải:

   1 - c

   2 - a

   3 - e

   4 - b

  5 - d

1. Will you help me take a photo?

 (Bạn sẽ giúp mình chụp một bức ảnh chứ?)

- Yes, I will.

 (Được thôi.)

2. Is he painting Easter eggs?

 (Có phải anh ấy đang vẽ những quả trứng Phục sinh?)

- Yes, he is. 

(Đúng vậy.)

3. Do they eat candy apples on Halloween? 

(Họ có ăn kẹo táo vào ngày Halloween không?)

- Yes, they do. 

(Có.)

4. Are you excited about your holiday

(Bạn có hào hứng với kỳ nghỉ của mình không?)

- No, I'm not.

 (Mình không.)

5. Can she perform Dutch folk dances?

 (Cô ấy có thể biểu diễn các điệu múa truyền thống của Hà Lan không?)

- No, she can't.

 (Không, cô ấy không thể.)

4. Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below trang 95 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Mark đang nói chuyện với Trang về Tết Trung Thu. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của Trang ở bên dưới.)

a. Yes, we do. We watch lion dances, too. 

b. No, we celebrate it in the middle of the eighth lunar month.

c. Yes, I do. It's one of my favourite festivals.

d. Yes. Just come over to my house on the night of the festival.

e. Yes, we do. We also have some autumn fruits. 

Mark: Do you celebrate the Mid-Autumn Festival in December? 

Trang: (1) _____________________________.

Mark: Do you eat moon cakes at the festival? 

Trang: (2)_____________________________.

Mark: Do you make lanterns at the festival? 

Trang: (3) _____________________________.

Mark: Do you like the festival?

Trang: (4) _____________________________.

Mark: Can I join the festival with you next month?

Trang: (5) _____________________________ .

Lời giải:
 

1 - b 

2 - e

3 - a

4 - c 

5 - d

MarkDo you celebrate the Mid-Autumn Festival in December? 

(Bạn có tổ chức Tết Trung thu vào tháng 12 không?)

Trang: (1) No, we celebrate it in the middle of the eighth lunar month. 

(Không, chúng mình tổ chức vào giữa tháng 8 âm lịch.)

Mark:Do you eat moon cakes at the festival? 

(Bạn có ăn bánh trung thu ở lễ hội không?)

Trang: (2) Yes, we do. We also have some autumn fruits. 

(Có chứ. Chúng mình cũng có một vài loại trái cây mùa thu.)

Mark:Do you make lanterns at the festival? 

(Bạn có làm đèn lồng ở lễ hội không?)

Trang: (3) Yes, we do. We watch lion dances, too. 

(Chúng mình có. Chúng mình cũng xem múa lân nữa.)

Mark:Do you like the festival? 

(Bạn có thích lễ hội không?)

Trang: (4) Yes, I do. It's one of my favourite festivals.

 (Mình có. Đó là một trong những lễ hội yêu thích của mình.)

Mark:Can I join the festival with you next month? 

(Mình có thể tham gia lễ hội với bạn vào tháng tới được không?)

Trang: (5) Yes. Just come over to my house on the night of the festival.

 (Được chứ. Hãy qua nhà mình vào đêm diễn ra lễ hội.)

5. GAME Festival mystery

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions to find out what the festival is.

(Làm việc nhóm. Một học sinh nghĩ về một lễ hội mà bạn ấy thích. Các học sinh khác đặt câu hỏi Đúng / Sai để tìm hiểu xem đó là lễ hội gì.)

Example:

A: Do many countries celebrate the festival? (Có nhiều quốc gia tổ chức lễ hội không?)

B: Yes, they do. (Có.)

A: Do children like the festival? (Trẻ em có thích lễ hội đó không?)

B: Yes, they do. (Có.)

A: Do they paint eggs? (Họ có vẽ lên những quả trứng không?)

B: Yes, they do. (Có.)

C: Is it Easter? (Đó phải là Lễ Phục Sinh không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

Lời giải:

A: Do many countries celebrate the festival?

B: Yes, they do.

C: Do children like the festival?

B: Yes, they do.

A: Do they paint eggs?

B: Yes, they do.

C: Is it Easter?

B: Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

A: Có nhiều quốc gia tổ chức lễ hội không?

B: Có.

C: Trẻ em có thích lễ hội không?

B: Có.

A: Họ có vẽ những quả trứng không?

B: Có.

C: Có phải là Lễ Phục sinh không?

B: Đúng vậy.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan