Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. My day - Unit 5 trang 55 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 - My day

A. MY DAY

1. Write the verbs in their correct forms - Viết dạng đúng của động từ

Listen

listen

 

You

 

 

He

 

 

She

 

to music.

(It)

 

 

We

 

 

You

 

 

They

 

 

Watch

I

watch

 

You

 

 

He

 

 

She

 

television.

(It)

 

 

We

 

 

You

 

 

They

 

 

 

Đáp án:

I

listen

 

You

listen

 

He

listens 

 

She

listen 

to music.

(It)

listens

 

We

listen 

 

You

listen 

 

They

listen 

 

I

watch

 

You

watch

 

He

watches 

 

She

watches 

television.

(It)

watches 

 

We

watch 

 

You

watch 

 

They

watch 

 

 

2. Choose the correct verb forms - Chọn dạng đúng của động từ

a)  Every morning, Hoa go/goes to school.                                  goes

b)  We brush/brushes our teeth after breakfast.                       ..............

c)  He do/does his homework every evening.                           ..............           

d)  I do/does my homework every afternoon.                          ..............

e)  Hoa and Lan play/plays games after school.                       ...............

f)   We go/goes to school every afternoon.                              ...............

g)  I have/has lunch at 11.30 every day.                                 ...............              

h)  She watch/watches television every evening.                       ...............

i)  They play/plays soccer after school.                                   ...............

j)  Thu do/does the housework every day.                                ............... 

 

Đáp án:

b) brush                              c) does

d) do                                   e) play

f) go                                    g) have

h) watches                           i) play

j) does

 

3. Write the sentences - Viết câu

       What does he/she do?


1

a) What does she do? She does her homework

2

 

Đáp án:

b) What does he do? He does exercises

c) What does he do? He reads book

d) What do they do? They play football

e) What does she do? She listens to music

f) What does he do? He brushes his teeth

g) What do they do? They watch television

 

4. Write the questions -Viết câu hỏi

a)  They play volleyball.                               Do they play volleyball? 

b)  She watches television.                           Does she watch television?

c)  We listen to music.

d)  I play soccer.

e)  He does the homework.

f)   Nga and Lan go to school.

g)  Nam has breakfast at 6.

h) I get up at 5.30.

 

Đáp án:

c) Do you listen to music?

d) Do you play soccer?

e) Does he do his homework?

f) Do Nga and Lan go to school?

g) Does Nam have breakfast at 6?

h) Do you get up at 5.30?

 

5. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau

3

4

 

Đáp án:

c) Does he brush his teeth? No, he doesn't

What does he do? He washes his face

d) Does she play volleyball? Yes, she does

e) Do they play volleyball? No, they don't

What do they do? They play soccer

f) Does he wash his face? Yes, he does

g) Does he read? No, he doesn't

What does he do? He listens to music 

h) Do the play sports? Yes, they do

 

6. Answer - Trả lời

a)  Do you play soccer?

b)  Do you do the housework?

c)  Do you wash your face?

d)  Do you do your homework?

e)  Do you listen to music?

 

Example answer:

a) No, I don't

b) Yes, I do

c) Yes, I do

d) Yes, I do

e) Yes, I do

 

7. Match the verb in column A with its phrase in the column B. - Nối từ ở cột A với cụm từ của nó ở cột B

5

 

Đáp án:

have small breakfast

get up very early in the morning

wash my face

brush her teeth

play games after school

do my home work

listen to music

play volleyball

sing a song

 

8. Make sentences in the phrases in the exercise 7 - Đặt câu với cụm từ ở bài 7

Example: I go to school at six forty-five.

 

Example answer:

I have small breakfast before going to school

She gets up very early in the morning

I wash my face twice a day

She brushes her teeth

We play games after school

I do my home work at eight o’clock

He listens to music

They play volleyball in the backyard

We sing a song for Christmas


9. Give the third person singular form of the verbs. - Chia động từ ở ngôi thứ ba số ít

Example: get --> gets

a) watch           c) wash           e) do              g) brush           i) start

b) play             d) go               f) have           h) finish           j) take

 

Đáp án:

a) watches           c) washes           e) does              g) brushes           i) starts

b) plays               d) goes               f) has                h) finishes           j) takes

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan