Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. My routine - Unit 5 trang 59 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.1 trên 48 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 - My routine

B. MY ROUTINE

1. Write the questions - Viết câu hỏi

a) I get up at 5.30.                                    What time do you get up?

b) We have lunch at 11.30.

c) Lan goes to bed at 10.00.

d) I play soccer at 5.15.

e) They watch TV at 8.00.

f) He does his homework at 7.30

g) Classes start at 7.00.                        

h) Classes end at 11.30.

 

Đáp án:

b) What time do you have lunch?

c) What time does Lan go to bed?

d) What time do you play soccer?

e) What time do the watch TV?

f) What tỉme does he do his homework?

g) What time do the classes start?

h) What time do the classes end?

 

2. Write the questions and answers - Viết câu hỏi và trả lời

1

a) (he)                 What time does he get up?

                           He gets up  at 5.30

b) (she)               .......................................?

                           .......................................

c) (we)                 .......................................?

                           .......................................

d) (I)                   .......................................?

                           .......................................

e) (they)              .......................................?

                           .......................................

f) (we)                 .......................................?

                           .......................................

g) (she)               .......................................?

                           .......................................

h) (I)                   .......................................?

                           .......................................

i) (they)               .......................................?

                           .......................................

j) (he)                  .......................................?

                           ........................................

k) (we)                ........................................?

                           ........................................

l) (they)               ........................................?

                           ........................................

m) (I)                  ........................................?

                           ........................................

n) (she)               ........................................?

                           ........................................

 

Đáp án:

b) What time does she wash her face? She washes her face at 5.45

c) What time do you have breakfast? We have breakfast at 6.15

d) What time do you brush your teeth? I brush my teeth at 6.30

e) What time do they go to school? They go to school at 6.45

f) What time do you go home? We go home at 11.15

g) What time does she have lunch? She has lunch at 11.30

h) What time do you do homework? I do my homework at 1.00

i) What time do they play sports? They play sports at 4.15

j) What time does he have dinner? He has dinner at 6.30

k) What time do you review lesson? We review lesssons at 7.30

l) What time do they watch TV? They watch TV at 8.30

m) What time do you brush your teeth? I brush my teeth at 9.45

n) What time does she go to bed? She goes to bed at 10.00

 

3. Complete the sentences about Hoa's day -Hoàn thành các câu về mội ngày của Hoa

2

 

3


Đáp án:

b) Then she takes a shower

c) She brushes her teeth at 6.30

d) After that, she has a breakfast

e) She gets dressed

f) At 6.50, she goes to school

g) She eats lunch at home

h) Hoa does her homework at 2.00

i) Then, she play volleyball at 4.30

j) At 6.45, she eats dinner with her family

k) Then she reviews lessons 

l) She watches TV

m) Hoa goes to bed at 10.30

 

4. About you. Write sentences about your daily routine. What do you do every day? -Viết câu về thời gian biểu hàng ngày của bạn. Bạn làm gì mỗi ngày?

 

Example answer:

I gets up at 6.00 every morning. I brush my teeth and wash my face in ten minutes after that. I have breakfast with noodle at 6.15. Then I get dressed and go to school at 6.30. My classes start at 7.00 and end at 11.30. I go home to have lunch at 12.00. In the afternoon, I do my homework and play games. At 5.00 pm I play soccer with my friends. I have dinner with my family at 7.30. Before going to bed at 10.00, I review lessons and watch TV. 

 

5. Read the diary. Put 10 questions and give the answers. - Đọc nhật kí sau. Đặt 10 câu hỏi và trả lời

4

 

Đáp án:

a) What time does she get up? She gets up at half past five.

b) What time does she have breakfast? She has breakfast at six o'clock

c) What time does she go to school? She goes to school at six forty-five

d) What time does she go home? She goes home at eleven twenty

e) What time does she have lunch? She has lunch at twelve o'clock

f) What time does she do homework? She does homework at half past two

g) Whta time does she play sports? She play sports at half past four

h) What time does she have dinner? She has dinner at six o'clock

i) What time does she review lessons? She reviews lessons at seven o'clock

j) What time does she go to bed? She goes to bed at half past nine

 

6. Correct the sentences. There is one mistake in each sentence. - Sửa lại những câu sau. Có một lỗi sai trong mỗi câu

Example: Lan go to school by bike. --> Lan goes to school by bike.

a)  He watch TV an hour a day.

b)  They get in very early in the morning.

c)  She has breakfast at 6 o’clock in the evening.

d)  I usually do my homeworks at 7.00 in the evening.

e)  We listen on the music every Saturday night.

 

Đáp án:

a) watch --> watches

b) get in --> get up

c) evening --> morning

d) homeworks --> homework

e) listen on --> listen to

 

7. Write the questions and answers - Viết câu hỏi và trả lời

Example: we / have breakfast / 6.30

What time do we have breakfast? We have breakfast at 6.30.

a) Thanh / go to school / 7.00

b) You / table tennis / 8.30

c) Mai and Chi / leave home / 6.30

d) classes / finish / 11.15

e) My sister / go to bed / 9.00

 

Đáp án:

a) What time does Thanh go to school? He goes to school at 7.00

b) What time do you play table tennis? I play table tennis at 8.30

c) What time do Mai and Chi leave home? They leave home at 6.30

d) What time do the cases finish? They finish at 11.15

e) What time does your sister go to bed? She goes to bed at 9.00

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan