Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Test yourself - Unit 5 trang 72 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 - Test yourself

TEST YOURSELF

1. Complete the sentences with the correct form of the word - Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ (5 points)

    be                         have                           go                          get                          play

a) I — to school in the morning,

b) My mom — up at five o’clock.

c) We — English on Tuesday.

d) There — forty students in my class.

e) I — soccer every day.

 

Đáp án:

a) go

b) gets

c) have

d) are

e) play

 

2. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau (5 points)

a) Our school — in the village.

b) Our classroom is _ the second floor.

c) I _ in grade 6.

d) I usually get — at six o’clock.

e) I _ to bed at ten o’clock.

 

Đáp án:

a) is

b) on

c) am

d) up

e) go

 

3. Write five sentences about your classroom. Use There is / There are - Viết 5 câu về lớp học của bạn, sử dụng There is/ There are (5 points)

1


Example answer:

There is one board in my classroom

There are twenty-four tables in my classroom

There are four windows in my classroom

There is one door in my classroom

There is one picture in my classroom

 

4. About you. Write sentences about the time - Về bạn. Viết câu về thời gian (5 points)

a) I get up at ___ ___

b) I ___ to school ___ ___ ___

c) I ___ home ___ ___ ___

d) I ___ lunch ___ ___ ___

e) I ___ to bed ___ ___ ___

 

Đáp án:

a) six o'clock

b) go - at six forty-five

c) go - at twelve o'clock

d) have - at twelve fifteen

e) go - at ten o'clock

 

5. Write the questions - Viết câu hỏi (5 points)

a) Our school is in the city.

b) It is a new school.

c) It is a big school.

d) There are twelve classrooms.

e) There are forty students in my class.

 

Đáp án:

a) Where is your school?

b) Is your school new or old?

c) Is your school bí or small?

d) How many classrooms are there in your schol?

e) How many students are there in your class?

 

6. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại (5 points)

Lan:

Which grade ...(a)... Ba in?

Phong:

...(b)... is in grade 6.

Lan:

Which class is he ...(c)...?

Phong:

He is in class 6B.

Lan:

...(d)... is his classroom?

Phong:

It is on the second ...(e)... .

 

Đáp án:

a) is

b) He

c) in

d) Where

e) floor

 

7. Completethe sentences - Hoàn thành các câu sau (5 points)

a) Lan — up at five o’clock.

b) She — her face.

c) She — her breakfast.

d) She — her teeth

e) She — to school


Đáp án:

a) gets

b) washe

c) eats

d) brushes

e) goes

 

8. Answer - Trả lời (5 points)

a) What is your first class on Monday?

b) What is your second class on Tuesday?

c) What is your third class on Wednesday?

d) What is your fourth class on Thursday?

e) What is your fifth class on Friday?

 

Example answer:

a) It is Math

b) It is Literature

c) It is English

d) It is Biology

e) It is Art

 

9. Comlete the sentences - Hoàn thành các câu sau (10 points)

Ba:     What do you ...(a)... after school?

Thu:   I ...(b)... my lunch.

Ba:     Do you ...(c)... sports?

Thu:   Yes, ...(d)... play badminton.

Ba:     ...(e)... do you do in the evening?

Thu:   I do ...(f)... homework and then I ...(g)... TV.

Ba:     What ...(h)... do you go ...(¡)... bed?

Thu:   I go to bed ..(j)... ten o’clock.

 

Đá án:

a) do

b) eat

c) play

d) I

e) What

f) my

g) watch

h) time

i) to

j) at

 

Total: 50 points

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan