Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. In the city - Unit 6 trang 78 sách bài tập Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 - In the city

B. IN THE CITY

1. Fill in the correct verb form - Điền dạng đúng của động từ

a)

We — in a house.

(live)

b)

Their house _ a big yard.

(have)

c)

Nhung — in the country.

(live)

d)

Nam’s father — in a factory.

(work)

e)

Their fathers — in a factory.

(work)

f)

I — soccer in the stadium.

(play)

g)

She — her lunch in the factory.

(eat)

h)

They — to bed at 11.00 p.m.

(go)

 

Đáp án:

a) live

b) has

c) lives

d) works

e) work

f) play

g) eats

h) go

 

2. Write the questions - Viết câu hỏi

                      We live in the city. (Where?)

                      Where do we live?

a)   Minh’s mother works in a hospital. (Where?)

b)   They work in a school. (Where?)

c)   She goes to Quang Trung School. (What school?)

d)   I have one brother and two sisters. (How many brothers and sisters?)      ?

e)   There are three bookstores near my house. (How many bookstores?)                ?

f)    He works in a museum. (Where?)

g)   We eat in a small restaurant. (Where?)

 

Đáp án:

a) Where does Minh's mother work?

b) Where do they work?

c) What school does she go to?

d) How many brothers and sisters do you have?

e) How mảy bookstores are there near your house?

f) Where does he work?

g) Where do we eat?

 

3. Read the text and decide whether the sentences below are True (T) or False (F). - Đọc đoạn văn sau và quết định xem  những câu sau là đúng hay sai

Jim lives with his family in a house next to a movie theater. He goes to school every morning. His school is near a park, next to a bookstore and a museum. In the park there is a lake. He plays soccer near the lake every afternoon. His father is a doctor. He works in a big hospital next to a small hotel. His mother is a secretary. She works in an office near Jim's school.

a) Jim’s house is next to a museum.

b) He goes to school every morning.

c) His school is near a hotel, next to a bookstore and a museum.

d) He plays soccer near a river every afternoon.

e) His father is an engineer.

f) His mother is a secretary and she works in an office near Jim’s school.

 

Đáp án:

a) F      b) T      c) F      d) F      e) F      f) T

 

4. Answer the questions about you - Trả lời câu hỏi về bản thân bạn

a)    Where do you live?

b)    Is there a garden in your house?

c)    Is there a school near your house?

d)    What is there near your house?

e)    Is there a post office near your school?

f)     Is there a bookstore next to your school?

g)    Is there a park near your school?

h)    What does your father do?

i)     Where does he work?

j)     What does your mother do?

k)    Where does she work?

 

Example answer:

a) I live in Hanoi

b) No, there isn't 

c) Yes, there is

d) There is a store and a restaurant

e) Yes, there is

f) Yes, there is

g) Yes, there is

h) My father is a lawyer

i) He works in an office

j) She is an accountant

k) She work in a bank

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan