Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. On the move - Unit 7 trang 90 sách bài tập Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4 trên 37 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 - On the move

C. ON THE MOVE

1. Complete the sentences with the correct form of the verbs. - Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ

a)   My teacher goes to work by motorbike.            (go)

b)   These people — to work by bus.                      (travel)

c)   Jane — to school.                                          (walk)

d)   How — Minh — to school?                               (go)

e)   I — to school.                                                (walk)

f)     Mrs. Lan — to Ha Noi by plane.                      (travel)

 

Đáp án:

b) travel

c) walks

d) does - go

e) walk

f) travels

 

2. Look at the pictures. Then write questions and answers about how the people go. - Nhìn vào tranh, sau đó viết câu hỏi và trả lời về cách mọi người đi lại

2

3

Example:

a) How does Mr. Ba go to work? - He walks

 

Đáp án:

b) How do Mai and Hoa go to work? - They ride a bike

c) How does Mr. Nam go to work? - He goes by plane

d) How does Mrs. Loan go to work? - She takes a train

e) How do students go to work? - They go by bus

 

3. Complete the passage with the correct form of the verbs. - Hoàn thành đoạn hội thoại với dạng đúng của động từ

This is my sister Trang. She is a teacher. She ...teaches... (teach) at a small school in the village. She ...(a)... (get) up at six. Every morning she ...(b)... (leave) the house at a quarter to seven. The school is not near my house, so she ...(c)... (go) to work by bicycle. Her class ...(d)... (start) at seven and ...(e)... (end) at eleven. My sister ...(f)... (ride) home and ...(g)... (have) lunch at a quarter to twelve.

 

Đáp án:

a) gets

b) leaves

c) goes

d) starts

e) ends

f) rides

g) has

 

4. Answer questions about you. - Trả lời câu hỏi về bạn

a)   Do you have school in the morning?

b)   What time do you leave the house?

c)   How do you go to school?

d)   What time do your classes start?

e)   What time do they end?

f)    What do you do in the evening?

 

Example answer:

a) Yes, I do

b) I leave the house at 6.45

c) I ride a bike

d) They start at 7.00

e) They end at 11.30

f) I learn

 

5. Write the questions. - Viết câu hỏi

Example: She goes to school on foot.

How does she go to school?

a)     My parents go to work by motorbikes.

b)     We travel to Ha Noi by train.

c)     Chi goes to work by car.

d)     My father goes to Ho Chi Minh City by plane.

e)     Her sister goes to school by bike.

 

Đáp án:

a) How do your parents go to work?

b) How do you travel to Hanoi?

c) How does Chi go to work?

d) How does your father go to HCM City?

e) How does her sister go to school?

 

6. Write the questions for the answers. Viết câu hỏi cho câu trả lời

a)   I get up at six o'clock.

b)   Lan goes to school by bike.

c)   They live in a small house in the country.

d)   We travel to Da Nang by car.

e)   My mother goes to the market by motorbike.

 

Đáp án:

a) What time do you get up?

b) How does Lan go to school?

c) Where do they live?

d) How do you travel to Da Nang?

e) How does your mother go to the market?

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan