Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. A truck driver - Unit 8 trang 96 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 - A truck driver

B. A TRUCK DRIVER

1. Ask the questions. Read the answer to the questions first - Đặt câu hỏi. Đọc câu trả lời của câu hỏi đó trước

Questions                                                         Answers

a)    you/watch/TV? Are you watching TV?      No, I’m not.

b)   the children/play?.............................. ? No. They’re eating.

c)   what/you/do?............................. ?        I’m writing a letter.

d)    what/Mai/do?............................. ?       She’s watching TV.

e)    it/rain?....................................... ?      Yes, it is.

f)     where/you/go?........................... ?       I’m going to the library.

g)    how/Mr. Jones/go/work?............ ?         He’s going by car.

 

Đáp án:

b) Are the children playing?

c) What are you doing?

d) What is Mai doing?

e) Is it raining?

f) Where are you going?

g) How is Mr. Jones going to work?

 

2. Write positive and negative short answers (Yes, I am./No, I'm not. etc.) - Viết câu trả lời khẳng định oặc phủ định ngắn gọn

a)    Are you listening to music?                 Yes, I am. No, I’m not.

b)    Are you eating an ice cream?

c)    Is your father working?                      

d)    Is Hoa doing math?                           

e)    Are Ba and Nam copying Hoa’s work?                   

f)     Is your teacher standing near you? 

 

Example answer:

b) No, I'm not

c) Yes, he is

d) No, she isn't

e) Yes, they are

f) No, she isn't

 

3. Put the verbs in brackets into the simple present or the present progressive. - Điền động từ trong ngoặc với thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn

Quang is 12 years old and he ... goes... (go) to Quang Trung School. He ...(a)... (get) up at a quarter to six. He ...(b)... (leave) home at half past six. He ...(c)... (live) near the school. So he ...(d)... (walk) to school with his friends. His classes ...(e)... (start) at seven and they end at eleven.

He ...(f)... (arrive) home at twenty past eleven and he ...(g)... (have) lunch at twelve. Now he ...(h)... (be) in his classroom. He .,.(i)... (do) math. He ...(j)... (write) the answers in his exercise book. His friends ...(k)... (wait) for him in the school yard.

 

Đáp án:

a) gets                              g) has

b) leaves                           h) is

c) lives                              i) is doing

d) walks                            j) is writing

e) start                             k) is waiting

f) arrives

 

4. Write five sentences telling what you and your friends are doing now. - Viết 5 câu kể về việc bạn và bạn bè của mình đang làm ngay lúc này

Example:

I'm listening to my teacher.

Hoa is talking with Nam.

 

Example answer:

a) I'm doing my homework

b) Phương is playing cards

c) Nga is listening to music 

d) Mai is writing 

e) Duy is playing games

 

5. Write questions and answers - Viết câu hỏi và trả lời

Example: students / go / school on Saturday / no

A: Are the students going to school on Saturday?

B: No, they aren't.

a)   farmers / work / rice fields / yes

A:................................................................... ,

B:...................................................................

b)   nurses / look after / patients / yes

A:....................................................................

B: ..................................................................

c)   his father / correct / his students’ assignments / no

A: ..................................................................

B: ..................................................................

d)   doctor / work / clinic / yes

A:...................................................................

B:...................................................................

e)   truck driver / load / the truck with motorbikes / no

A:...................................................................

B:................................................................... 


Đáp án:

a) Are farmers working on the rice fields? - Yes, they are

b) Are the nurses looking after patients? - Yes, they are

c) Is his father correcting his students' assignments? - No, he isn't 

d) Is the doctor working at clinic? - Yes, he is

e) Is the truck driver loading the truck with motorbikes? - No, he isn't


6. Fill in the blanks with the correct form of the verbs from the box - Điền vào chỗ trống dạng đúng của dộng từ trong bảng

(un)load                        copy                         correct                         take

a)   Mai isn’t working now. She is................... her friend’s work.

b)   My father is still in his class now. He is................. his students’ assignments.

c)   The farmers are................... rice from a big truck.

d)   Her mother is................... her younger sister to school now.

e)   The workers are................... the truck with motorbikes.

 

Đáp án:

a) copying

b) correcting

c) unloading

d) taking

e) loading

 

7. Answer questions about you - Trả lời câu hỏi về bản thân bạn

a)   Are you doing your homework now?

b)   Is your sister (or brother) watching television?

c)   Is your father staying in bed?

d)   If he isn’t, what is he doing at the moment?

e)   Are your friends playing sports?

f)   If they aren’t, what are they doing?

 

Example answer:

a) Yes, I am

b) No, he isn't

c) No, he isn't

d) He is working

e) Yes, they are

f) They are learning
Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan