Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Part of the body - Unit 9 trang 108 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.6 trên 29 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 - Part of the body

A. PART OF THE BODY

1. Look at the picture. Write the name of each part of the body in the box - Nhìn vào tranh. Viết tên các bộ phận của cơ thể vào ô trống

1


Đáp án:

1.

 

2. Read. Then continue the list of parts of the body - Đọc. Sau đó hoàn thành danh sách các bộ phận cơ thể người

One head.

Clap hands.

One head, two shoulders.

Clap hands.

One head, two shoulders, two arms.

Clap hands.

.........

 

Đáp án:

(continue)

One head, two shoulders, two arms, one chest, two hands, ten fingers, two thighs, two legs, two feet, ten toes

Clap hands.

 

3. Look at the pictures and say what each person looks like. Then write the sentences in your exercise book. - Nhìn vào tranh và nói xem mỗi người trông như thế nào. Sau đó viết câu trả lời vào vở của bạn

2

 

Đáp án:

b) Hoa is fat

c) Mr. Thinh is heavy

d) Mrs. Minh is old

e) Xuan is thin

f) Huan is young

 

4. Check true sentences - Đánh dấu vào câu đúng

3

 

Đáp án:

Câu đúng: 2, 4, 6, 7, 8

 

5. Complete the words - Hoàn thành từ

a) sh _ _ ld _ r

b) t _ _

c) a _ m

d) h _ _ d

e) _ a _

f) f _ ng _ _

g) h _ nd

h) n _ _ k

i) f _ c _

j) l _ g

 
Đáp án:

a) shoulder

b) toe

c) arm

d) hand

e) fat

f) finger

g) hand

h) neck

i) face

j) leg

 
6. Choose a word in column A with its opposite word in column B - Chọn từ ở cột A trái nghĩa với từ ở cột B

A

B

strong

fat

ugly

heavy

short-

young

old

old

new

tall

thin

weak

light

beautifulĐáp án:
strong - weak
ugly - beautiful
short - tall
old - young
new - old
thin - fat
light - heavy
 
7. Write the questions and answers. - Viết câu hỏi và trả lời

Example: she / old / young                  Is she old? - No, she isn't. She's young.

she / old                                             Is she old? - Yes, she is.

a) they / strong / weak

b) Chi / fat

c) Mr. Thanh / heavy / light

d) that woman / tall

e) you / thin

 

Đáp án:

a) Are they strong? - No, they aren't. They are weak

b) Is Chi fat? - Yes, she is

c) Is Mr. Thanh heavy? - No, he isn't. He is light

d) Is that woman tall? - Yes, she is

e) Are you thin? - Yes, I am


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan