Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Test yourself - Unit 8 trang 106 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.1 trên 12 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 - Test yourself

TEST YOURSELF

1. Complete the sentences with: next to, between, in front of, opposite - Hoàn thành các câu sau với: next to, between, in front of, opposite (5 points)

1

a) The toystore is — the bookstore and the drugstore.

b) The movie theater is — the toystore.

c) The movie theater is — the restaurant and the photocopy store.

d) The bookstore is — the toystore.

e) The children are — the movie theater.

 

Đáp án:

a) between

b) opposite

c) between

d) next to 

e) in front of

 

2. Answer - Trả lời (5 points)

a)  Where do you live?

b)  Is there a yard in front of your house?

c) What is behind your house?

d) How do you go to school?

e) Do you go to school by motorbike?

 

Example answer:

a) I live in Ha Noi

b) Yes, there is

c) It is a tree

d) I go to school by bike

e) No, I don't

 

3. Complete - Hoàn thành (5 points)

Next to our house, there ...(a)... a river and a lake. There ...(b)... lots of flowers in our yard. There ...(c)... a rice paddy near our house. There ...(d)... a hotel and a park near the lake. There ...(e)... tall trees in ...(f)... park.

 

Đáp án:

a) is 

b) are

c) is

d) is

e) are

f) the

 

4. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại sau (5 points)

Lan:       ...(a)... does Minh live?

Huong:   He ...(b)... in the city.

Lan:       ...(c)... people are there in his family?

Huong:   There are four people in his family.

Lan:       ...(d)... does his father do?

Huong:    He ...(e)... in a factory.

 

Đáp án:

a) Where

b) lives

c) How many

d) What

e) works

 

5. Answer - Trả lời (5 points)

2

 

Đáp án:

a) He goes to school by bike

b) She walks to school

c) They go by bus

d) They go by bike

e) I go by bus

 

6. Complete - Hoàn thành (5 points)

Lan is a student. She ...(a)... up at six o’clock. She ...(b)... a shower and gets dressed. She ...(c)... her breakfast and then she ...(d)... to school. Her classes ...(e)... at seven o’clock.

 

Đáp án:

a) gets

b) takes

c) has

d) goes

e) start

 

7. Answer - Trả lời (5 points) 

a)  What time do you get up?

b)  What time do you leave the house?

c)  What time do your classes start?

d)  What time do they end?

e)  What time do you have your lunch?

 

Example answer:

a) I get up at 6.00

b) I leave the house at 7.00

c) My classes start at 7. 15

d) They end at 11.30

e) I have lunch at 12.00

 

Total: 35 points

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan