Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Around the house - Unit 6 trang 80 sách bài tập Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4 trên 46 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 - Around the house

C. AROUND THE HOUSE

1. Where is the cat? Chú mèo đang ở đâu?

                      in             on        behind              in front of

                      to the right           to the left         between

8

6

 

Đáp án:

b) The cat is on the box

c) The cat is behind the box

d) The cat is between the box

e) The cat is to the left of the box

f) The cat is in front of the box

g) The cat is to the right of the box

 

2. Write the answers - Viết câu trả lời

4

 a) Where is the school?

It is to the right of/next to the museum.

b) Where is the bookstore?

c) Where is the park?

d) Where is the restaurant?

e) Where is Hoa’s house?

f) Where is the hotel?

g) Where is the hospital?

h) Where is the factory?

i) Where is the movie theater?

j) Where is the post office?

 

Đáp án:

b) It is behind the factory

c) It is behind the school and Hoa's house

d) It is in front of the bakery

e) It is to the right of the school

f) It is next to the police station

g) It is between the drug store and the temple

i) It is to the right of the restaurant

j) It is behind the museum

 

3. Write the answers - Viết câu trả lời:

Look at the map in exercise 2. Give the answers to the questions. - Nhìn vào bản đồ ở câu 2. Trả lời các câu hỏi sau

a)What is next to the hotel?

The police station is next to the hotel.

b) What is opposite the restaurant?

c) What is to the left of the park?

d) What is between the bookstore and the police station?

e) What is behind the toystore?

f) What is to the left of Hoa’s house?

g) What is opposite the bookstore?

h) What is to the right of the restaurant?

 

Shortened answer:

b) bookstore 

c) theater

d) theater

e) temple

f) school

g) factory

h) theater

 

4. Underline the syllable with the stress - Gạch chân âm tiết mang trọng âm

Example: bookstore

Drugstore                bakery               hotel                  hospital

restaurant               museum             factory               river

stadium                  beautiful             village                neighborhood

 

Đáp án:

Drugstore                bakery               hotel                  hospital

restaurant               museum             factory               river

stadium                  beautiful             village                neighborhood

 

5. Reorder the words to make sentences. - Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

a) house / in / of / My / the / post / is / office / front.

b) school / the / is / The / behind / museum.

c) office / opposite / is / Her / the / theater / movie.

d) toystore / The / is / the / bakery / and / bookstore / between / the.

e) police / The / station / is / to / the / next / drugstore.

 

Đáp án:

a) My house is in front of the post office

b) The museum is behind the school

c) Her office is opposite the movie theater

d) The bakery is between the toystore and the bookstore

e) The police station is next to the drugstore

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan