Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Is your house big? - Unit 7 trang 84 sách bài tập Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 - Is your house big?

A. IS YOUR HOUSE BIG?

1  Complete the conversations. Use these words big, small, beautiful, old. - Hoàn thành đoạn hội thoại. Sử dụng các từ big, small, beautiful, old

Example:

A: Is your house big?

B: No, it isn’t. It is small.

A: Is it old?

B: Yes, it is.

a) A: Is your school—?

B: No, it isn’t. It is —

A: Is it _?

B: Yes, it is.

b) A: Is your room —?

B: No, it isn’t. It is —

A: Is it _? 

B: Yes, it is.

c) A: Is your garden —?

B: No, it isn’t. It is —

A: Is it _?

B: Yes, it is.

 

Example answer:

a) small - big - beautiful

b) big - small - beautiful

c) big - small - beautiful

 

2. Make three similar conversation about these words hotel, museum, bookstore - Tạo 3 đoạn hội thoại tương tự về những từ hotel, museum, bookstore

 

Example answer:

a) A: Is that hotel big?

B: No, it isn't. It is small

A: Is it old?

B: Yes, it is

b) A: Is this museum small?

B: No. it isn't. It is big

A: Is it old?

B: Yes, it is

c) A: Is this bookstore old?

B: No, it isn't. It is new

A: Is it beautiful?

B: Yes, it is

 

3. Makes conversations using these words - Tạo đoạn hội thoại sử dụng những từ sau:

                                 YES: yard, hotel bookstore, museum, park

                                 NO: well, lake, factory, temple, hospital

Example:

A: Is there a yard?

B: Yes, there is.

A: Is there a well?

B: No, there isn’t.

 

Đáp án:

A: Is there a hotel?

B: Yes, there is

A: Is there a lake?

B: No, there isn't

A: Is there a bookstore?

B: Yes, there is

A: Is there a factory?

B: No, there isn't

A: Is there a museum?

B: Yes, there is

A: Is there a temple?

B: No, there isn't

A: Is there a park? 

B: Yes, there is

A: Is there a hospital?

B: No, there isn't 

 

4. Make conversations using these words - Tạo đoạn hội thoại sử dụng các từ sau:

                            YES: flowers, rivers, lakes, schools, villages

                            NO: trees, mountains, towns, rooms, bookstores

Example:

A: Are there any flowers? 

B: Yes, there are.

A: Are there any trees?

B: No, there aren't.

 

Đáp án:

A: Are there any rivers?

B: Yes, there are

A: Are there any mountains?

B: No, there aren't

A: Are there any lakes? 

B: Yes, there are

A: Are there any schools?

B: Yes, there are

A: Are there any towns? 

B: No, there aren't

A: A: Are there any villages?

B: Yes, there are

A: Are there any rooms? 

B: No, there aren't

A: Are there any bookstores?

B: No, there aren't

 

5. Fill in each blank with one of the words in the box - Điền vào mỗi chỗ trống một từ trong bảng

behind, are, beautiful, house, is, rice paddy, there

Yen lives in a small village with her father, mother and her brother Luan. She lives in a small...house.... It is old and beautiful. There ...(a)... a garden in front of the house. In the garden there are ...(b)... flowers. There are mountains ...(c)... the house. To the left of the house there is a small ...(d).... To the right of the house ...(e)... is a small well. There is not a vegetable garden and there ...(f)... not any tall trees.

 

Đáp án:

a) is

b) beautiful

c) behind

d) rice paddy

e) there

f) are

 

6. Look at the pictures. Write about one of the houses - Nhìn vào những bức tranh này. Viết về một trong số những ngôi nhà này

1

 

Example answer:

b) There is a small house in the picture. It is old and beautiful. There is a garden in front of the house. In the garden there are beautiful flowers. There are tall trees behind the house. There are not any mountains and there is not any lake.

 

7. Write the sentences about the house. Viết câu về ngôi nhà

Example: The house/new                    The house is new.

a)  the bathroom/ small                                                           

b)  the school/ big                                                                   

c)  the kitchen/modern                                                            

d)  the yard/large                                                 

e)  the bedrooms/ nice       

 

Đáp án:

a) The bathroom is small

b) The school is big

c) The kitchen is modern

d) the yard is large

e) the bedrooms are nice

 

8. Write the questions and answers. Viết câu hỏi và trả lời

Example: there/big house

Is there a big house? - Yes, there is. / No, there isn't.

a) there/ beautiful flowers

b) there/ tall trees

c) there/ small bedrooms

d) there/ large yard

e) there/ nice living room

 

Example answer:

a) Are there any beautiful flowers? Yes, there are

b) Are there any talls trees? Yes, there are

c) Are there any smalls bedrooms? No, there aren't

d) Is there a large yard? No, there isn't

e) Is there a nice living room? Yes, there is

 

9. Write about your house. Viết về ngôi nhà của bạn

In my house, there is a big living room...........

 

Example answer:

In my house, there is a big living room, a big kitchen, two small bedrooms and two small bathrooms. My house is old and beautiful. There is a garden behind my house. In the garden there are beautiful flowers. To the left of my house there is a big tree and a bookstore. To the right of my house there is a drugstore. In front of my house there is a small yard. We often play there in the afternoon

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan