A. Phonetics - trang 10 - Unit 8 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Find the word which has a different sound in the underlined Tìm từ có cách phát âm khác.

1. Find the word which has a different sound in the underlined
Tìm từ có cách phát âm khác.

A. played

B. closed

C. filled

D. needed

A. frightened

B. amazed

C.disappointed

D. terrified

A. thread

B. beam

C. breath

D. stead

A parade

B. waste

C. later

D. gravy

A. naked

B. cooked

C. booked

D. walked

Key - Đáp án:
1. D; 2. C; 3. B; 4. A; 5. A
2. Talk about these pictures. Follow the example.
Nói về những bức tranh dưới đây. Làm theo mẫu.


 Key - Đáp án:

1. I didn't think she combed her hair. Actually, she brushed it.

2. I didn't think he emptied his glass. Actually, he filled it.

3. I didn't think they walked way. Actually, they waited a long time.

4. I didn't think the plane departed at 7 p.m. Actually, it landed then.

5. I didn't think he danced last night. Actually, he played chess.

6.I didn't think it snowed last week. Actually, it rained a lot.

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan