Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bài 1 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác đều \(ABC\) có cạnh \(a\). Độ dài của tổng hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) bằng bao nhiêu?

A. \(2a;\)                             B. \(a;\)

C. \(a\sqrt 3;\)                          D. \(\dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}.\)

Giải

Chọn (C).

Bài 2 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác vuông cân \(ABC\) có \(AB=AC=a\). Độ dài của tổng hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) bằng bao nhiêu?

A. \(a\sqrt 2;\)                           B. \(\dfrac{{a\sqrt 2 }}{2};\)

C. \(2a;\)                               D. \(a.\)

Giải

Chọn (A).

Bài 3 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) và \(AB=3, AC=4\). Vec tơ \(\overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {AB} \) có độ dài bằng bao nhiêu?

A. \(2;\)                            B. \(2\sqrt {13};\)

C. \(4;\)                            D. \(\sqrt {13}.\)

Giải

Chọn (B).

Bài 4 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác đều \(ABC\) có cạnh bằng \(a, H\) là trung điểm của cạnh \(BC\). Vec tơ \(\overrightarrow {CA}  - \overrightarrow {HC} \) có độ dài bằng bao nhiêu?

A. \(\dfrac{a}{2};\)                         B. \(\dfrac{{3a\,}}{2};\)

C. \(\dfrac{{2a\sqrt 3 }}{3};\)                  D. \(\dfrac{{a\sqrt 7 }}{2}.\)

Giải

Chọn (D).

Bài 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Gọi \(G\) là trọng tâm tam giác vuông \(ABC\) với cạnh huyền \(BC=12\). Tổng hai vec tơ \(\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC} \) có độ dài bằng bao nhiêu?

A. \(2;\)                               B. \(2\sqrt 3\)

C. \(8\)                                D. \(4.\)

Giải

Chọn (D).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan