Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 2 Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Bài 1 trang 28 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96 ; 121 và 143.                                     b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

Phương pháp:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia cho số các số hạng.

Lời giải:

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

(96 + 121 +143) : 3 = 120

b) Số trung bình công của 35; 12; 24; 21 và 43 là:

( 35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Bài 2 trang 28 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Phương pháp:

Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia cho 3.

Lời giải:

Tổng số người tăng thêm trong 3 năm liền là:

96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm là:

249 : 3 = 83 (người)

Đáp số: 83 người

Bài 3 trang 28 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp:

Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học sinh rồi chia cho 5.

Lời giải:

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là:

138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

670 : 5 = 134 (cm)

Đáp số 134 cm

Bài 4 trang 28 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

Phương pháp:

Tóm tắt

5 ô tô đầu: 36 tạ/ô tô

4 ô tô sau: 45 tạ/ô tô

9 ô tô: trung bình .... tấn ?

Phương pháp giải

- Số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô đầu chở được × 5.

- Số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô sau chở được × 4.

- Tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở + số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở.

- Số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 10 tạ.

Lời giải: 

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

Bài 5 trang 28 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Phương pháp:

- Tìm tổng của hai số ta lấy trung bình cộng của hai số nhân với 2.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải:

a) Tổng của hai số là:

9 x 2 = 18

Số cần tìm là:

18 - 12 = 6

b) Tổng của hai số là:

28 x 2 = 56

Số cần tìm là:

56 - 30 = 26

Đáp số: a) 6; b) 26

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan