Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 SGK Toán lớp 5 - Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 23; bài 2, 3, 4 trang 24 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng. Bài 4 Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu.

Bài 1 trang 23 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng \( \dfrac {1}{10}\)đơn vị lớn.

Phương pháp:

Xem lại lí thuyết về các đơn vị đo khối lượng đã học.

Lời giải: 

Bài 2 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)  18 yến = ... kg

     200 tạ = .. kg

     35 tấn = ... kg

b) 430kg = ... yến

    2500kg = ... tạ

    16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g

   6kg 3g = ... g

d) 4008g = ... kg ... g

    9050kg = ... tấn ... kg

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi:

1 yến = 10kg               1 tạ = 100kg                 1 tấn = 1000kg

Lời giải:

a) 18 yến = 180 kg          b) 430 kg = 43 yến

    200 tạ = 20 000 kg     2500kg = 25 tạ

    35 tấn = 35 000 kg     16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g      d) 4008g = 4 kg 8 g

    6kg 3g = 6003 g        9050 kg = 9 tấn 50kg

Bài 3 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 

2 kg 50g ... 2500g                                  6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g                             \( \dfrac{1}{4}\) tấn ... 250 kg

Lời giải:

-  2 kg 50g = 2050g .  Mà 2050g < 2500g.

   Vậy 2 kg 50g < 2500g.

-  6 tấn 8kg = 6008kg. Mà 6090kg > 6008kg.

   Vậy  6090kg > 6 tấn 8kg.

- 13kg 85g = 13085g ; 13kg 805g = 13805g.

   Mà 13085g < 13805g.

   Vậy 13kg 85g < 13kg 805g.

- Ta có: \(1\) tấn \(= 1000\)kg nên \( \dfrac{1}{4}\) tấn = 1000 : 4  = 250kg.

   Vậy \( \dfrac{1}{4}\) tấn \(= 250\)kg.

Bài 4 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi: 

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp:

- Đổi 1 tấn = 1000kg.

- Tính số đường bán ngày thứ hai = số đường bán ngày đầu × 2.

- Số đường bán trong hai ngày đầu = số đường bán ngày thứ nhất + số đường bán ngày thứ hai

- Số đường bán ngày thứ ba = tổng số đường bán trong ba ngày - số đường bán trong hai ngày đầu.

Lời giải:

1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được : 300 x 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu bán được : 300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được : 1000 - 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100kg đường.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan