Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán lớp 5 - Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 26; bài 4 trang 27 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông. Bài 4 Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu).

Bài 1 trang 26 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đọc các số đo diện tích :

105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2.

Phương pháp:

Đọc số đo trước rồi sau đó đọc tên đơn vị đo diện tích.

Lời giải:

Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2 trang 26 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo diện tích :

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Phương pháp:

Viết số đo trước rồi sau đó viết tên đơn vị đo diện tích.

Lời giải:

a) 271dam2                                   b) 18954dam2

c) 603hm2                                     d) 34 620hm2.

Bài 3 trang 26 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 2dam= ... m2                                   3dam15m2 = ... m2

200m2 = ... dam2                                30hm2 = ... dam2

12hm2 5dam2 = ... dam2                     760m2 = ...dam2 ... m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = ... dam2                                1dam2 = ... hm2

3m2 = ... dam2                                8dam2 = ... hm2

27m= ... dam2                              15dam2 = ... hm2.

Lời giải:

a)  2dam= 200m2                          3dam215m2 = 315m2

     200m2 = 2dam2                          30hm2 = 3000dam2

   12hm2 5dam2 = 1205dam2           760m2 = 7dam2 60m2

b)  1m2 = \( \dfrac{1}{100}\)dam2                      1dam2 = \( \dfrac{1}{100}\)hm2

     3m2 = \( \dfrac{3}{100}\)dam2                      8dam2 = \( \dfrac{8}{100}\)hm2

    27m= \( \dfrac{27}{100}\)dam2                   15dam2 = \( \dfrac{15}{100}\)hm2.

Bài 4 trang 27 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu):

a) 5dam23m2;                     b) 16dam91m2 ;                    c) 32dam2 5m2

Mẫu: 5dam2 23m2 = 5dam+ \( \dfrac{23}{100}\) dam\( =5\dfrac{23}{100}\)dam2.

Lời giải:

b) 16dam91m2 = 16dam+ \( \dfrac{91}{100}\) dam2 \( =16\dfrac{91}{100}\) dam

c) 32dam2 5m2 = 32dam+ \( \dfrac{5}{100}\) dam\( =32\dfrac{5}{100}\) dam 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan