Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 32 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 32 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập chung. Bài 4 Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

Bài 1 trang 32 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) \(1\) gấp bao nhiêu lần \( \dfrac{1}{10}\) ?

b) \( \dfrac{1}{10}\) gấp bao nhiêu lần \( \dfrac{1}{100}\) ?

c) \( \dfrac{1}{100}\) gấp bao nhiêu lần \( \dfrac{1}{1000}\) ?

Lời giải: 

a) Ta có : \( 1:  \dfrac{1}{10} =10 \) nên \(1\) gấp \(10\) lần \( \dfrac{1}{10}\) ;

b) Ta có : \( \dfrac{1}{10}: \dfrac{1}{100} =10 \) nên \( \dfrac{1}{10}\) gấp \(10\) lần \( \dfrac{1}{100}\) ;

c) \( \dfrac{1}{100}: \dfrac{1}{1000} =10 \) nên \( \dfrac{1}{100}\) gấp \(10\) lần \( \dfrac{1}{1000}.\)

Bài 2 trang 32 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm \( \displaystyle x\):

a) \( \displaystyle x +  \dfrac{2}{5}= \dfrac{1}{2}\);                                          b) \( \displaystyle x - \dfrac{2}{5}=\dfrac{2}{7}\);

c) \( \displaystyle x\times\dfrac{3}{4}= \dfrac{9}{20}\);                                        d) \( \displaystyle x :  \dfrac{1}{7}=14\).

Phương pháp: 

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải: 

Bài 3 trang 32 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được \( \dfrac{2}{15}\) bể, giờ thứ hai chảy vào được \( \dfrac{1}{5}\) bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

Lời giải: 

Trong \(2\) giờ vòi nước chảy được số phần của bể là:

                   \( \dfrac{2}{15}+\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{3}\) (bể)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được số phần bể nước là:

                   \( \dfrac{1}{3} : 2 =  \dfrac{1}{6}\) (bể)

                                     Đáp số: \( \dfrac{1}{6}\) bể.

Bài 4 trang 32 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

Phương pháp:  

- Tính giá tiền trước đây khi mua 1m vải = giá tiền khi mua 5m vải  : 5 

- Tính giá tiền hiện nay khi mua 1m vải = giá tiền trước đây khi mua 1m vải - 2000 đồng.

- Tính số mét vải hiện nay có thể mua được ta lấy 60000 đồng chia cho giá tiền hiện nay khi mua 1m vải.

Lời giải: 

Trước đây, giá 1m vải là :

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Hiện nay, giá 1m vải là :

12 000 - 2000 = 10 000 (đồng)

Hiện nay. với 60 000 đồng có thể mua được :

60 000 : 10 000 = 6 (m)

Đáp số : 6m vải. 

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan