Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập chung. Bài 2 Viết số thập phân có: Năm đơn vị, bảy phần mười; Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm.

Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đọc các số thập phân sau đây:

a) \(7,5;\)            \( 28,416;\)              \( 201,05;\)                 \(0,187.\)

b) \(36,2;\)      \(9,001;\)                    \(84,302;\)                 \(0,010.\)

Phương pháp: 

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu "phẩy", sau đó đọc phần thập phân. 

Lời giải: 

a) 7,5 đọc là bảy phẩy năm

28,416 đọc là hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu

201,05 đọc hai trăm linh một phẩy không năm

0,187 đọc là không phẩy một trăm tám mươi bảy

b) 36,2 đọc là ba mươi sáu phẩy hai

9,001 đọc là chín phẩy không không một

84,302 đọc là tăm mươi tư phẩy ba trăm linh hai

0,010 đọc là không phẩy không mười

Bài 2 trang 43 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thập phân có: 

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Không đơn vị, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn.

Phương pháp: 

Cách viết số thập phân: Viết phần nguyên, theo sau là dấu "phẩy", sau đó viết phần thập phân.

Lời giải: 

a) 5,7;

b) 32,85;

c) 0,01;

d) 0,304

Bài 3 trang 43 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538;       41,835;        42,358;       41,538.

Phương pháp: 

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải: 

41,538  <  41,835  <  42,358  <  42,538

Bài 4 trang 43 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\dfrac{36 \times 45}{6 \times 5}\) ;                         b) \(\dfrac{56\times63}{9\times8}\).

Lời giải: 

a) \(\dfrac{{36 \times 45}}{{6 \times 5}} = \dfrac{{6 \times \not{6} \times \not{5} \times 9}}{{\not{6} \times \not{5}}} \)\( =6\times 9= 54\) ;  

b) \(\dfrac{{56 \times 63}}{{9 \times 8}} = \dfrac{{7 \times \not{8} \times 7 \times \not{9}}}{{\not{9} \times \not{8}}} \)\( = 7\times 7 = 49\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan