Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán lớp 4 - Dấu hiệu chia hết cho 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 9. Bài 4 Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9 :

Bài 1 trang 97 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?

99  ;     1999   ;      108   ;       5643   ;      29385

Phương pháp:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Lời giải:

Vì 9 + 9 = 18 mà 18 chia hết cho 9 nên 99 chia hết cho 9.

Vì 1 + 9 + 9 + 9 = 28 mà 28 không chia hết cho 9 nên 1999 không chia hết cho 9.

Vì 1 + 0 + 8 = 9 mà 9 chia hết cho 9 nên 108 chia hết cho 9.

Vì 5 + 6 + 4 + 3 = 18 mà 18 chia hết cho 9 nên 5643 chia hết cho 9.

Vì 2 + 9 + 3 + 8 + 5 = 27 mà 27 chia hết cho 9 nên 29385 chia hết cho 9. 

Vậy các số chia hết cho 9 là: 99; 108; 5643; 29 385.

Bài 2 trang 97 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

96 ;   108 ;   7853 ;   5554 ;   1097.

Phương pháp:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.

Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Lời giải:

Vì 9 + 6 = 15 mà 15 không chia hết cho 9 nên 96 không chia hết cho 9.

Vì 1 + 0 + 8 = 9 mà 9 chia hết cho 9 nên 108 chia hết cho 9.

Vì 7 + 8 + 5 + 3 = 23 mà 23 không chia hết cho 9 nên 7853 không chia hết cho 9.

Vì 5 + 5 + 5 + 4 = 19 mà 19 không chia hết cho 9 nên 5554 không chia hết cho 9.

Vì 1 + 0 + 9 + 7 = 17 mà 17 không chia hết cho 9 nên 1097 không chia hết cho 9.

Vậy các số không chia hết cho 9 là: 96; 7853; 5554; 1097

Bài 3 trang 97 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

Phương pháp:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Lời giải:

Hướng dẫn: Chọn ba chữ số tổng là 9 (hoặc 18, hoặc 27) rồi ghép lại thành một số.

Ví dụ: 2 + 3 + 4 =9. Vậy ta có hai số: 234; 432.

Nói thêm: Có rất nhiều cách viết khác

Bài 4 trang 97 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9 :

Phương pháp:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Lời giải:

Chẳng hạn ở trường hợp đầu; có thể nhẩm :

Vì 31… chia hết cho 9 nên 3 + 1 + … = 4 + … chia hết cho 9.

Suy ra …=5, ta điền 5 vào ô trống.

Đáp án : 315; 135; 225

Nói thêm: Cũng có thể giải bằng cách thử, chọn. Chẳng hạn với trường hợp cuối: lần lượt điền các chữ số 0; 1 ; 2 vào ô trống rồi tính xem tổng các chữ số có chia hết cho 9 không.

205 : 2 + 0 + 5 = 7, không chia hết cho 9 ( loại).

215 : 2 +1 + 5 =8, không chia hết cho 9 (loại).

225 : 2 + 2 + 5 = 9, 9 chia hết cho 9 ( chọn).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan