Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 14 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 3 Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính.

Bài 1 trang 14 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

\( 2\dfrac{3}{5}\) ;        \( 5\dfrac{4}{9}\) ;          \( 9\dfrac{3}{8}\) ;         \( 12\dfrac{7}{10}\).

Lời giải:

\( \displaystyle 2\dfrac{3}{5} = {{2 \times 5 + 3} \over 5} =\dfrac{13}{5}\) ;        

\( \displaystyle 5\dfrac{4}{9} = {{5 \times 9 + 4} \over 9} =\dfrac{49}{9}\) ;

\( \displaystyle 9\dfrac{3}{8}= {{9 \times 8 + 3} \over 8}  =\dfrac{75}{8}\) ;

\( \displaystyle 12\dfrac{7}{10} = {{12 \times 10 + 7} \over {10}}  =\dfrac{127}{10}\) . 

Bài 2 trang 14 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

So sánh các hỗn số:

a) \(3\dfrac{9}{{10}}\) và \(2\dfrac{9}{{10}} ;\)                                        b) \(3\dfrac{4}{{10}}\) và \(3\dfrac{9}{{10}};\)

c) \(5\dfrac{1}{{10}}\) và \(2\dfrac{9}{{10}} ;\)                                      d) \(3\dfrac{4}{{10}}\) và \(3\dfrac{2}{5} .\)

Lời giải:

Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số rồi so sánh:

a) \(3\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{39}}{{10}}\;;\;\;2\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{29}}{{10}}.\) 

Mà \(\dfrac{{39}}{{10}} > {\rm{ }}\dfrac{{29}}{{10}}\). Vậy : \(3\dfrac{9}{{10}} > 2\dfrac{9}{{10}}\).

 

b) \(3\dfrac{4}{{10}} = \dfrac{{34}}{{10}}\;;\;\;3\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{39}}{{10}}.\)

Mà \(\dfrac{{34}}{{10}} < \dfrac{{39}}{{10}}\).  Vậy : \(3\dfrac{4}{{10}} < {\rm{ }}3\dfrac{9}{{10}}\).

 

c) \(5\dfrac{1}{{10}} = \dfrac{{51}}{{10}}\;;\;\;2\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{29}}{{10}}.\)

Mà \(\dfrac{{51}}{{10}} > {\rm{ }}\dfrac{{29}}{{10}}\).  Vậy : \(5\dfrac{1}{{10}} > {\rm{ }}2\dfrac{9}{{10}}\).

 

d) \(3\dfrac{4}{{10}} = \dfrac{{34}}{{10}} = \dfrac{{17}}{5}\;;\;\;3\dfrac{2}{5} = \dfrac{{17}}{5}\).

Mà \(\dfrac{{17}}{5} = \dfrac{{17}}{5}\).  Vậy : \(3\dfrac{4}{{10}} = {\rm{ }}3\dfrac{2}{5}\).

 

Cách 2:

a) Ta có  \(3> 2\).  Vậy  \(3\dfrac{9}{{10}} > 2\dfrac{9}{{10}}\).)

b) Ta có  \(3= 3\) và \(\dfrac{{4}}{{10}} < \dfrac{{9}}{{10}}\). Vậy \(3 \dfrac{{4}}{{10}} < 3 \dfrac{{9}}{{10}}\).)

c) Ta có \(5> 2\). Vậy  \(5\dfrac{1}{{10}} > {\rm{ }}2\dfrac{9}{{10}}\).)

d) Ta có  \(3=3\) và  \(\dfrac{{4}}{{10}} = \dfrac{{4:2}}{{10:2}} = \dfrac{2}{5}\). Vậy  \(3\dfrac{4}{{10}} = {\rm{ }}3\dfrac{2}{5}\).) 

Bài 3 trang 14 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) \( 1\dfrac{1}{2}+1\dfrac{1}{3}\) ;                     b) \( 2\dfrac{2}{3}-1\dfrac{4}{7}\);

c) \( 2\dfrac{2}{3} \times 5\dfrac{1}{4}\) ;                     d) \( 3\dfrac{1}{2}:2\dfrac{1}{4}\) .

Phương pháp:

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số như thông thường.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan