Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các số 4; 8; 9; 16; 27; 64; 81; 125; 225 là bình phương hay lập phương của những số nào?

Câu hỏi:

Các số 4; 8; 9; 16; 27; 64; 81; 125; 225 là bình phương hay lập phương của những số nào?

Phương pháp:

Viết các số đã cho dưới dạng tích của những thừa số giống nhau rồi kết luận.

Lời giải:

Ta có: 4 = 2 . 2 = 22 ; 8 = 2 . 4 = 2 . 2= 2;  9 = 3 . 3 = 32 ;  

16 = 4 . 4 = 4;  27 = 3 . 9 = 3 . 32 = 33 ;  

64 = 8 . 8 = 8; 64 = 4 . 16 = 4 . 42 = 43 ;  81 = 9 . 9 = 92 

125 = 5 . 25 = 5 . 52 = 53 ;  225 = 3 . 75 = 3 . 5 . 15 = 15 . 15 = 152

Do đó 4 = 22 ; 8 = 23; 9 = 3; 16 = 42  ; 27 = 33 ; 64 = 8= 4; 81 = 9; 125 = 53 ; 225 = 152

Vậy các số 4; 9; 16; 64; 81; 225 là bình phương của lần lượt các số 2; 3; 4; 8; 9; 15

Các số 8; 27; 64; 125 là lập phương của lần lượt các số 2; 3; 4; 5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan