Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Thực hiện phép tính: a) {[(37 + 13) : 5] - 45 : 5}.7; b) 6^2.10:{780:[10^3 – (2.5^3 + 35.14)]}.

Câu hỏi:

Thực hiện phép tính:

a) {[(37 + 13) : 5] - 45 : 5}.7;

b) \({6^2}.10:\left\{ {780:\left[ {{{10}^3} - \left( {{{2.5}^3} + 35.14} \right)} \right]} \right\}.\)

Phương pháp:

Với biểu thức có dấu ngoặc: Thực hiện phép tính theo thứ tự ngoặc (), ngoặc [], ngoặc {} để đưa về biểu thức không có dấu ngoặc.

Lời giải:

a) {[(37 + 13) : 5] - 45 : 5}.7;

= {[50:5] − 45:5}.7

= {10 − 45:5}.7

= {10 − 9}.7

= 1.7

= 7.

b) 62.10:{780:[103 – (2.53 + 35.14)]}

= 36.10:{780:[1 000 – (2.125 + 35.14)]}

= 360:{780:[1 000 – (250 + 490)]}

= 360:{780:[1 000 – 740]}

= 360:{780:260}

= 360:{780:260}

= 360:3

= 120.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan