Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Tính nhanh: a) 43^2 + 43.57; a) 43^2 + 43.57; b) 59^2 – 59.19; c) 119.3^4 + 81.

Câu hỏi:

Tính nhanh:

a) \({43^2} + 43.57\)             

b) \({59^2} - 59.19\)         

c) \({119.3^4} + 81\)

Phương pháp:

Viết lũy thừa về dạng tích hoặc số tự nhiên, sau đó sử dụng tính chất phân phối để ghép thành tổng hoặc hiệu có kết quả là các số tròn chục.

Lời giải:

a) 432 + 43.57

= 43.43 + 43.57

= 43.(43 + 57)

= 43.100

= 4300.

b) 592 – 59.19

= 59.59 – 59.19

= 59.(59 – 19)

= 59.40

= 2360.

c) 119.34 + 81

= 119.81 + 81.1

= 81.(119 + 1)

= 81.120

= 9720. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan