Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Tìm số tự nhiên a nhỏ hơn 10 để P = 15 . 16 . 17 + a vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 10

Câu hỏi:

a) Tìm số tự nhiên a nhỏ hơn 10 để P = 15 . 16 . 17 + a vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 10

b) Tìm số tự nhiên a lớn hơn 90 và lớn hơn 100 để 125 – a chia hết 5

Lời giải:

a) Ta có: \(15.16.17 = (3.5).16.17 = (3.5).(2.8).17 = 3.(5.2).8.17 = 3.10.8.17\) vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 10

Do đó, để P vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 10 thì a = P – 15.16.17 cũng vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 10.

Số tự nhiên a nhỏ hơn 10, chia hết cho 10 và 3 nên a = 0

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan