Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết kết quả phép chia dưới dạng a = b.q + r, với 0 nhỏ hơn hoặc bằng r < b. a) 92727 : 6315; b) 589142 : 1 093;

Câu hỏi:

Viết kết quả phép chia dạng a = b . q + r, với \(0 \le r < b.\)

a) 92727 : 6315

b) 589142 : 1093

c) 68842 : 6329

Lời giải:

Suy ra 92 727:6 315 = 14 dư 4317 nên ta viết được: 92 727 = 6 315.14 + 4 317.

Vậy 92 727 = 6 315.14 + 4 317.

Suy ra 589 142:1 093 = 539 dư 15 nên ta viết được: 589 142 = 1 093.539 + 15.

Vậy 589 142 = 1 093.539 + 15.

Suy ra 68 842: 6 329 = 10 dư 5552 nên ta viết được: 68 842 = 10.6 329 + 5552.

Vậy 68 842 = 10.6 329 + 5552.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan