Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 21 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Có hay không? a) Tích của hai số chia hết cho 2 là một số chia hết cho 5. b) Tích của hai số chia hết cho 5 là một số chia hết cho 2.

Câu hỏi:

Có hay không?

a) Tích của hai số chia hết cho 2 là một số chia hết cho 5.

b) Tích của hai số chia hết cho 5 là một số chia hết cho 2.

c) Tích của một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 5 là một số chia hết cho 10.

Phương pháp: 

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải:

a) Có tồn tại tích của hai số chia hết cho 2, chẳng hạn:

Hai số chia hết cho 2 là 10 và 16 thì tích là 10.16 = 160 là một số có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 5.

b) Có tồn tại tích của hai số chia hết cho 5 là một số chia hết cho 2, chẳng hạn:

Hai số chia hết cho 5 là 30 và 5 thì tích là 30.5 = 150 là một số có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 2.

c) Có tồn tại (luôn tồn tại) tích của một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 5 là một số chia hết cho 10, chẳng hạn:

Số chia hết cho 2 là 48 và số chia hết cho 5 là 25 thì tích 48.25 = 1200 là một số chia hết cho 10.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan