Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong những số từ 1000 đến 1010, số nào: a) chia hết cho 3. b) chia hết cho 9. c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Câu hỏi:

Trong những số từ 1000 đến 1010, số nào

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp: 

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết của 3 và 9 (tổng các chữ số) để suy ra chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị).

Lời giải:

Những số từ 1000 đến 1010 gồm các số: 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 0 = 1 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1000 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 1 = 2 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1001 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 2 = 3 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nên 1002 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 3 = 4 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1003 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 4 = 5 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1004 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 5 = 6 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nên 1005 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 6 = 7 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1006 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 7 = 7 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1007 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 8 = 9 chia hết cho 3 và chia hết cho 9 nên 1008 chia hết cho 3 và chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 0 + 9 = 10 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1009 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

- Ta có: 1 + 0 + 1 + 0 = 2 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1010 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

a) Các số chia hết cho 3: 1002; 1005; 1008.

b) Các số chia hết cho 9: 1008

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 1002; 1005.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan