Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Trong những số từ 2000 đến 2009, số nào: a) chia hết cho 2; b) chia hết cho 5; c) chia hết cho 10

Câu hỏi:

Trong những số từ 2000 đến 2009, số nào

a) chia hết cho 2

b) chia hết cho 5

c) chia hết cho 10

Phương pháp:

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 10 để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải:

Các số từ 2000 đến 2009 là: 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009.

Ta có 2000 có chữ số tận cùng là 0 nên 2000 chia hết cho 2 và cho 5;

2001 có chữ số tận cùng là 1 nên 2001 không chia hết cho 2 và cho 5;

2002 có chữ số tận cùng là 2 nên 2002 nên chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2003 có chữ số tận cùng là 3 nên 2003 không chia hết cho 2 và cho 5;

2004 có chữ số tận cùng là 4 nên 2004 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2005 có chữ số tận cùng là 5 nên 2005 không chia hết cho 2 nhưng chia hết cho 5;

2006 có chữ số tận cùng là 6 nên 2006 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2007 có chữ số tận cùng là 7 nên 2007 không chia hết cho 2 và cho 5;

2008 có chữ số tận cùng là 8 nên 2008 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2009 có chữ số tân cùng là 9 nên 2009 không chia hết cho 2 và cho 5.

a) Số chia hết cho 2 là: 2000; 2002; 2004; 2006; 2008.

b) Số chia hết cho 5 là: 2000; 2005.

c) Vì số 2000 đều chia hết cho 2 và 5 nên 2000 chia hết cho 10.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan