Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Khi chia số tự nhiên M cho 12 ta được số dư là 10. Hỏi M có chia hết cho 2, cho 3, cho 4 hay không?

Câu hỏi:

Khi chia số tự nhiên M cho 12 ta được số dư là 10. Hỏi M có chia hết cho 2, cho 3, cho 4 hay không?

Phương pháp:

Viết số tự nhiên M dưới dạng M = bq + r, sau đó xét tính chia hết cho 2, cho 3 và cho 4.

Lời giải:

Vì M chia cho 12 dư 10, nên ta viết M = 12.q + 10.

 M = 2.6.q + 2.5 = 2.(6q +5) chia hết cho 2

Ta có: M = 3.4.q + 3.3 + 1 = 3.(4q + 3) + 1 ⇒ M chia 3 dư 1. 

Do đó M không chia hết cho 3.

M = 4.3.q + 4.2 + 2 = 4 (3q + 2) + 2 

⇒ M chia 4 dư 2. 

Do đó M không chia hết cho 4.

Vậy M chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 3 và cho 4

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan