Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Chọn câu sai: a) 11.4^4 + 16 chia hết cho 4 nên chia hết cho 2; b) 24.8 – 17 chia hết cho 3; c) 136.3 – 2.3^4 chia hết cho 9;

Câu hỏi:

Chọn câu sai:

a) \({11.4^4} + 16\) chia hết cho 4 nên chia hết cho 2;

b) 24 . 8 – 17 chia hết cho 3;

c) \(136.3 - {2.3^4}\) chia hết cho 9;

d) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2, cho 3.

Phương pháp:

Cách 1: Tính kết quả của biểu thức ra số cụ thể hoặc phân tích biểu thức thành tích.

Cách 2: Sử dụng dấu hiệu chia hết hoặc các tính chất chia hết của tổng, hiệu

Lời giải:

a) Phát biểu a) là đúng vì 11.44 + 16 chia hết cho 4 mà 4 lại chia hết cho 2 nên 11.44 + 16 chia hết cho 2.

b) Vì 24 chia hết cho 3 nên 24.8 chia hết cho 3

Mà 17 không chia hết cho 3

Nên theo tính chất chia hết của một hiệu thì 24.8 – 17 không chia hết cho 3.

Do đó phát biểu b) sai.

c) Ta có: 2.34 = 2.32.3 = 2.9.9 chia hết cho 9;

Mà 136.3 không chia hết cho 9

Nên theo tính chất chia hết của một hiệu thì 136.3 – 2.34 không chia hết cho 9.

Do đó phát biểu c) là sai.

d) Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là n, n + 1, n + 2 với n là số tự nhiên.

+) Quan hệ chia hết của n(n + 1)(n + 2) với 2

- Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 2. Suy ra n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 2.

- Nếu n là số lẻ thì n + 1 là số chẵn nên n + 1 chia hết cho 2. Suy ra n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 2.

Do đó n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n (1).

+) Quan hệ chia hết của n(n + 1)(n + 2) với 3

- Nếu n chia hết cho 3 thì n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 3.

- Nếu n chia cho 3 dư 1 thì n = 3k + 1 với k là số tự nhiên. Khi đó n + 2 = 3k + 3 = 3(k + 1) chia hết cho 3. Suy ra n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 3.

- Nếu n chia cho 3 dư 2 thì n = 3k + 2 với k là số tự nhiên. Khi đó n + 1 = 3k + 3 = 3(k + 1) chia hết cho 3. Suy ra n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 3.

Do đó n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 3 với mọi số tự nhiên n (2).

Từ (1) và (2) suy ra n(n + 1)(n + 2) chia hết cho 2 và 3 với mọi số tự nhiên n hay tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2, cho 3.

Suy ra phát biểu d) là đúng.

Vậy phát biểu sai là b) và c).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan