Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính: a) (2.10^3 + 7.10^2 + 8.10 + 7); b) (19.10^3 + 5.10^2 + 6.10)

Câu hỏi:

Tính:

a) \({2.10^3} + {7.10^2} + 8.10 + 7\)

b) \({19.10^3} + {5.10^2} + 6.10\)

Phương pháp:

Viết tổng đã cho về giống phân tích cấu tạo số rồi suy ra tổng là số có cấu tạo số tương ứng.

Lời giải:

a) 2 . 10+ 7 . 102 + 8 . 10 + 7 

= 2 . 1 000 + 7 . 100 + 8 . 10 + 7

= 2 000 + 700 + 80 + 7 = 2 787

b) 19 . 10+ 5 . 102 + 6 . 10 = 19 . 1000 + 5 . 100 + 6 . 10

= 19000 + 500 + 60 = 19560

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan