Bài 1.5 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.5 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết phương trình điện li của các chất sau đây :

Viết phương trình điện li của các chất sau đây :

\(1.\,{H_2}S{O_4};\,\,\,\,\,2.\,Sr{(OH)_2};\,\,\,\,3.{K_3}P{O_4};\)\(\,\,\,\,4.\,BaC{l_2}.\)  

Giải :

\(\eqalign{  & 1.\,{H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + SO_4^{2 - }  \cr  & 2.\,Sr{(OH)_2} \to S{r^{2 + }} + 2O{H^ - }  \cr  & 3.\,{K_3}P{O_4} \to 3{K^ + } + PO_4^{3 - }  \cr  & 4.\,BaC{l_2} \to B{a^{2 + }} + 2C{l^ - } \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan