Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Trong các số 3; 6; 9; 12 số nào thuộc Y số nào không thuộc Y? Dùng kí hiệu để viết câu trả lời.

Câu hỏi: 

Cho Y = {x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 }.

Trong các số 3; 6; 9; 12 số nào thuộc Y số nào không thuộc Y? Dùng kí hiệu để viết câu trả lời.

Phương pháp:

Bước 1: Liệt kê các phần tử của Y

Bước 2: Kiểm tra phần tử nào thuộc Y, phần tử nào không thuộc Y rồi kết luận.

Lời giải:

Các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 là 0; 3; 6; 9

Ta  tập hợp Y = {0; 3; 6; 9}

Số 3 là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 nên 3 thuộc tập hợp Y

Số 6 là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 nên 6 thuộc tập hợp Y

Số 9 là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 nên 9 thuộc tập hợp Y

Số 12 là số tự nhiên lớn hơn 10 nên 12 không thuộc tập hợp Y.

Vậy các số thuộc Y là: 3; 6; 9

Số không thuộc Y là 12.

Ký hiệu: 3 ∈ Y; 6 ∈ Y; 9 ∈ Y; 12 ∉ Y

 

Sachbaitap.comBài tiếp theo

Bài viết liên quan