Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Cách viết nào là đúng? (A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G}

Câu hỏi: 

Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ "NHA TRANG". Cách viết nào là đúng?

(A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G}

(B) M = {N; H; A; T; R; G}

(C) M = {N; H; A; T; R; N; G}

(D) M = {N; H; A; T; R}

 

Phương pháp:

Kiểm tra cách liệt kê phần tử đảm bảo Mỗi phần tử được liệt kê một lần.

Lời giải:

Các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ NHA TRANG” là N, H, A, T, R, G (mỗi chữ cái có mặt trong từ chỉ viết một lần).

(A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G}, chữ cái “N” và “A” được viết hai lần. Do đó cách viết này sai.

(B) M = {N; H; A; T; R; G}, các chữ cái N, H, A, T, R, G đều có mặt trong từ “NHA TRANG” và mỗi chữ cái đều được viết một lần. Do đó cách viết này đúng.

(C) M = {N; H; A; T; R; N; G}, chữ cái “N” được viết hai lần. Do đó cách viết này sai.

(D) M = {N; H; A; T; R}, liệt kê thiếu phần tử “G”. Do đó cách viết này sai.

Do đó cách viết đúng là M = {N; H; A; T; R; G}

Vậy ta chọn (B).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan