Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết tập hợp X = {x ∈ N* | 16 ≤ x < 21} bằng cách liệt kê các phần tử.

Câu hỏi:

 Viết tập hợp X = {x ∈ N* | 16 ≤ x < 21} bằng cách liệt kê các phần tử.

Phương Pháp:

Viết tập hợp theo cách liệt kê các số tự nhiên từ 16 đến 20.

Lời giải:

Vì x ∈ N* và 6  x < 21 nên x là các số tự nhiên vừa lớn hơn hoặc bằng 16 vừa nhỏ hơn 21.

Mà các số tự nhiên vừa lớn hơn hoặc bằng 16 vừa nhỏ hơn 21 là: 16; 17; 18; 19; 20.

Vậy X = {16; 17; 18; 19; 20}.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan