Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai, khẳng định nào đúng?

Câu hỏi:

Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ “NHA TRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

(A) N ∉ M                      (B) U ∈ M                       (C) T  M                 (D) Q  M

Phương pháp:

Lần lượt kiểm tra các chữ cái N, U, T, Q có trong từ “NHATRANG” hay không rồi kết luận tính đúng/ sai của khẳng định.

Lời giải:

Các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ NHA TRANG” là N, H, A, T, R, G (mỗi chữ cái có mặt trong từ chỉ viết một lần).

Ta có tập hợp M = {N; H; A; T; R; G} 

Chữ cái “N” có mặt trong từ NHA TRANG nên  M 

Chữ cái “U” không có mặt trong từ NHA TRANG nên U  M

Chữ cái “T” có mặt trong từ NHA TRANG nên  M

Chữ cái “Q” không có mặt trong từ NHA TRANG nên Q  M

Do đó khẳng định đúng là:  M

Vậy ta chọn (C).

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan