Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 41 tiết 2 trang 15, 16 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Số? a) Chia băng giấy dài 6 cm thành 3 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu xăng-ti-mét? b) Chia băng giấy dài 6 cm thành 2 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Rô – bốt chia 15 l nước mắm vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi được bao nhiêu can nước mắm như vậy?

Câu 1 (Bài 41, tiết 2) trang 15, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

a) Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 2.

b) Từ phép tính ở câu a em tìm số còn thiếu rồi điền vào ô trống.

Lời giải:

Thực hiện các phép tính theo cột, em được kết quả như sau:

Câu 2 (Bài 41, tiết 2) trang 15, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Dựa vào bảng nhân 2 để tìm các số còn thiếu và điền vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải:

a) Có: 2 × 6 = 12 nên 2 cm × 6 = 12 cm, số cần điền vào ô trống là 12

12 : 2 = 6 nên 12 cm : 2 = 6 cm, số cần điền vào ô trống là 6

18 : 2 = 9 nên 18 cm : 2 = 9 cm, số cần điền vào ô trống là 9

b) 2 × 5 = 10 nên 2 kg × 5 = 10 kg, số cần điền vào ô trống là 10

10 : 2 = 5 nên 10 kg : 2 = 5 kg, số cần điền vào ô trống là 5

16 : 2 = 8 nên 16 kg : 2 = 8 kg, số cần điền vào ô trống là 8

c) 2 × 7 = 14 nên 2 l × 7 = 14 l, số cần điền vào ô trống là 14

14 : 2 = 7 nên 14 : 2 = 7 l, số cần điền vào ô trống là 7

20 : 2 = 10 nên 20 : 2 = 10 l, số cần điền vào ô trống là 10

Em điền được như sau: 

 

Câu 3 (Bài 41, tiết 2) trang 16, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Câu 4 (Bài 41, tiết 2) trang 16, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Phương pháp:

Số can nước mắm = Tổng số lít nước mắm : Số lít trong mỗi can.

Lời giải:

Chia 15 l nước mắm vào các can, mỗi can 5 l nên ta có phép chia: 15 : 5 = 3

Bài giải

Có số can nước mắm như vậy là:

15 : 5 = 3 (can)

Đáp số: 3 can.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan