Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 42 tiết 2 trang 18, 19 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Số? Tìm thương trong các phép chia, biết: a) Từ 3 số 2, 4, 8, em lập được 2 phép chia là: b) Từ hai phép chia lập được ở câu a, hãy viết các số bị chia, số chia và thương tương ứng vào bảng sau. Quan sát tranh rồi lập hai phép chia thích hợp:

Câu 1 (Bài 42, tiết 2) trang 18, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

a)

Phép nhân

Thừa số

Thừa số

Tích

2 × 7 = 14

2

7

14

2 × 6 = 12

 

 

 

5 × 8 = 40

 

 

 

b) 

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

14 : 2 = 7

14

2

7

12 : 6 = 2

 

 

 

40 : 5 = 8

 

 

 

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu, xác định thừa số, tích, số bị chia, số chia, thương cho các phép tính.

Lời giải:

a) 

Phép nhân

Thừa số

Thừa số

Tích

2 × 7 = 14

2

7

14

2 × 6 = 12

2

6

12

5 × 8 = 40

5

8

40

b)

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

14 : 2 = 7

14

2

7

12 : 6 = 2

12

6

2

40 : 5 = 8

40

5

8

Câu 2 (Bài 42, tiết 2) trang 19, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Tìm thương trong các phép chia, biết:

Phương pháp:

Số bị chia là số đứng trước dấu chia

Số chia là số đứng sau dấu chia

Thương là số đứng sau dấu bằng

Tìm thương của các phép chia dựa vào bảng chia 2.

Lời giải:

Câu 3 (Bài 42, tiết 2) trang 19, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

a) Có: 8 : 2 = 4; 8 : 2 = 4

Vậy từ ba số 2, 4, 8, em lập được hai phép chia là:

b) Từ hai phép chia lập được ở câu a, hãy viết các số bị chia, số chia và thương tương ứng vào bảng sau:

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

(A)

8

2

4

(B)

8

4

2

Câu 4 (Bài 42, tiết 2) trang 19, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát tranh rồi lập hai phép chia thích hợp:

Phương pháp:

Đếm số bông hoa trong mỗi hàng và mỗi cột để tìm số chia.

Viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Quan sát tranh em thấy

15 bông hoa xếp thành 3 hàng, mỗi hàng có số bông hoa là: 15 : 3 = 5

15 bông hoa xếp thành một số hàng, mỗi hàng có 5 bông hoa, như vậy xếp được số hàng là: 15 : 5 = 3

(Hoặc 15 bông hoa xếp thành 5 cột, mỗi cột có số bông hoa là: 15 : 5 = 3)

Vậy em điền được như sau: 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan